NIEKTORÍ DLHY VYMÁHAJÚ. MY ICH SPEŇAŽUJEME.

Finlegal services, s.r.o. je dynamicky sa rozvíjajúcou spoločnosťou v oblasti vymáhania pohľadávok a dražobnej činnosti. Úspešne sme medzi svojich klientov zaradili správcov bytových domov, väčšie okresné mestá, ale aj menšie obce. Inkasný proces individuálne prispôsobujeme typu pohľadávke a samotné speňažovanie pohľadávky je vykonávané najefektívnejším spôsobom po spracovaní odbornej analýzy.

V oblasti výkonu zákonného záložného práva presadzujeme moderné liberálne riešenia s úspešným zaradením do praxe. Odbornosť verejnosti zvyšujeme prednáškovou a publikačnou činnosťou na sympóziách a seminároch organizovaných občianskymi združeniami, ktorých sme členmi. Spolupráca s klientmi vychádza z princípu nezaťažovania zbytočnej administratívy a z princípu neplatenia žiadnych poplatkov a odmien. S nami to totiž nie je nutné.

icon-drazby1

DRAŽBY

Dobrovoľná dražba je verejné konanie, ktorého účelo je prechod vlastníckeho práva alebo iného…

icon-kupa1

KÚPA A PREDAJ POHĽADÁVOK

Nezaplatil Vám dlžník faktúru alebo neuhradi…

icon-onas1

O NÁS

Finlegal services, s.r.o. je unikátnou spoločnosťou na trhu s pohľadávkami, zabezpečenie spolupráce…

icon-vymahanie1

VYMÁHANIE POHĽADÁVOK

Súdne a následné exekučné konanie je niekedy rýchlejšie a efektívnejšie ako mimosúdne vymáhanie. Poraďte sa s nami.

DRAŽBY

  • Kraj

  • Okres

  • Obec

  • Typ

  • Stav

ZDRUŽENIE PRE LEPŠIU SPRÁVU BYTOVÝCH DOMOV

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

NAŠE AKTIVITY

REFERENCIE

“K našim požiadavkám pristúpila spoločnosť Finlegal services s.r.o. promptne, efektívne a s najvyššou mierou uspokojenia našich potrieb a nárokov. Na spolupráci je nutné vyzdvihnúť aj právne poradenstvo a pravidelné informovanie o aktuálnych zverených prípadoch. Vzhľadom na účinnosť vybraných metód a ich pozitívny dopad na komplexné vymáhanie našich pohľadávok, vyjadrujeme absolútnu spokojnosť za poskytované služby a spoluprácu v plnej miere odporúčame.“

Ing. Karol Jursa, predseda predstavenstva OSBD v Dunajskej Strede

“Ako spoločenstvo vlastníkov bytov dennodenne riešime široké spektrum problémov v súvislosti so správou nášho bytového domu a sme vďační za každú partnerskú spoluprácu, ktorá nám pomáha s problematickými vlastníkmi. Stabilným partnerom v danom odbore je pre nás predovšetkým spoločnosť Finlegal services, s.r.o., ktorá pre naše spoločenstvo realizuje komplexný výkon zákonného záložného práva formou dobrovoľnej dražby, prostredníctvom čoho nás odbremeňuje od administratívnych úkonov a súdnych konaní v súvislosti s vymáhaním pohľadávok od neplatičov. S ohľadom na bezproblémovú komunikáciu, promptné riešenie situácií a proklientský prístup jednotlivých pracovníkov vieme, že sme naše pohľadávky zverili do správnych rúk..”

Mária Knausová, SPOLOČENSTVO VLASTNÍKOV Rybničná 61/B v Bratislave

“Spoločnosť Domspráva, s.r.o. vyslovuje vďaku a spoluprácu so spoločnosťouFinlegal services s.r.o. hodnotíme ako veľmi prospešný krok. Vynikajúci servis a poradenstvo v danej oblasti sa odzrkadlil na výsledkoch vymáhania. Profesionálny a priateľský prístup Finlegalu nám boli obrovským prínosom, preto je pre nás spolupráca do budúcna samozrejmosťou.”

Ing. Jozef Kolesár, Domspráva s.r.o., Nové Mesto nad Váhom

“Spoločnosť Finlegal services, s.r.o. pre nás zabezpečuje mimosúdne inkaso zabezpečených ale aj nezabezpečených pohľadávok a dobrovoľné dražby, čím nám pomáha udržiavať priaznivú finančnú kondíciu bytových domov pod správou našej spoločnosti. V rámci vzájomnej spolupráce oceňujeme najmä flexibilitu, odbornú zdatnosť a inovatívne postupy, prostredníctvom ktorých sú procesy vymáhania a speňažovania pohľadávok rýchle a efektívne, t. j. v najlepšom záujme vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.”

Ing. Branislav Lačný, riaditeľ Správy majetku mesta, n. o., Partizánske

NAŠI KLIENTI