Zmenky

 
Vlastníte zmenku, no neviete ako a kde si práva z nej uplatniť?
 
Potrebujete si blankozmenkou zabezpečiť vrátenie pohľadávky?
 
Alebo ste zmenkovým dlžníkom či zmenkovým ručiteľom a nepoznáte svoje práva či povinnosti?
 
Zmenka je cenný papier v pravom zmysle slova. Slúži predovšetkým ako platobný prostriedok, no je využívaná aj ako zabezpečovací prostriedok. Zmenka môže byť zmenkou vlastnou, teda sa ňou zaviaže ten, kto ju vystaví (podpíše), ale aj zmenkou cudzou, a teda vystaviteľ zmenky svojmu dlžníkovi prikážete zaplatiť osobe, ktorá mu zmenku predloží - dlžník by však mal túto zmenku akceptovať.
 
Výhodou zmenky je predovšetkým jej abstraktnosť, teda vlastník zmenky, ktorý ju predloží, nemusí zdôvodňovať:
-    ako dlh vznikol,
-    kedy dlh vznikol,
-    za kých podmienok dlh vznikol,
-    či je naozaj dlžníkom osoba na zmenke uvedená. 
 
Stačí zmenku predložiť! Tejto abstraktnosti je prispôsobené aj skrátené konanie na súde - súd po predložení originálu zmenky (bez ďalšieho dokazovania), vydá zmenkový platobný rozkaz. Ďalšou nenahraditeľnou výhodou zmenkového konania je len trojdňová lehota na podanie námietok zo strany dlžníka, pre ktoré platí prísna koncentračná zásada. Na rozdiel od obyčajného platobného rozkazu, pre zmenkový platobný rozkaz platí fikcia doručenia aj v prípade, pokiaľ si ho dlžník na pošte neprevezme. A tak namiesto toho, aby bol zmenkový platobný rozkaz pre nedoručenie zrušený a viedlo sa súdne konanie (verejné), stáva sa rýchlo exekučným titulom.
 
Rýchlosť a jednoduchosť zmenkového konania je vyvážená prísnosťou zmenkového práva, náročnosťou na platnosť zmeniek,  pričom veľký dôraz sa kladie na formálne náležitosti zmenky. Musí byť vyplnená, predložená, protestovaná či uplatnená za presne stanovených podmienok, v presne stanovených lehotách, nesplnenie ktorých vedie k jej neplatnosti. Zároveň je možné práva a povinnosti zo zmeniek modifikovať množstvom príveskov a doložiek a je možné ich postúpiť.
 
Pokiaľ máte záujem zmenkou si zabezpečiť akúkoľvek pohľadávku, pripravíme Vám zmenku, prípadne blankozmenku s Dohodou o vyplňovacom práve. 
 
Ak ste vlastníkom zmenky a neviete ako a kde ju uplatniť, ak ste takúto zmenku podpísali a nepoznáte svoje riziká alebo ste sa zmenkou zaručili, pomôžeme Vám sa brániť a kvalitnejšie tak uplatniť svoje práva.
 
Kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu finlegal@finlegal.sk alebo na tel. čísle 0918 628 240.