Vymáhanie prostredníctvom mimosúdneho inkasa

 
Nečakajte že Vám dlžník dobrovoľne uhradí dlh po lehote splatnosti.
 
Mimosúdnym inkasom prostredníctvom mandátnej zmluvy preberieme na seba všetku činnosť klienta za účelom uhradenia dlžnej pohľadávky. Predmetom manažmentu môžu byť všetky druhy pohľadávok – spotrebiteľské, komerčné, osobné, rizikové. Postup v mimosúdnom inkase je vzhľadom na rozličnosť dlhov individuálny a pružný. Automaticky vypracujeme finančný a právny audit pohľadávky  (alebo súboru pohľadávok) a tomu prispôsobíme komunikáciu z dlžníkom tak, aby dlh bol uhradený čo v najkratšom čase a v plnej výške.  Manažment pohľadávok je možné dohodnúť na kratší čas alebo dlhodobo (na neurčito a preventívne).
 
Počas celého štádia mimosúdneho inkasa je vlastníkom pohľadávky klient. Naša odmena je priamo závislá na vymoženej sume, preto v prípade jej vymoženia (hoci aj čiastočne a opakovane) bude bezodkladne poukázaná na účet klienta a až následne bude naša odmena účtovaná klientovi. Klient je kedykoľvek obratom prehľadne informovaný o stave pohľadávky a to akýmkoľvek spôsobom (mailom, telefonicky). Evidencia pohľadávky v našom systéme a naša starostlivosť o ňu zníži klientovi náklady a zvýši návratnosť.
 
Preferujeme osobný a telefonický kontakt s dlžníkom prostredníctvom call centra a našich externých pracovníkov. Následná postupnosť krokov je upravená tak, aby sa zvýšila bonita pohľadávky klienta, a to rôznymi právnymi inštitútmi (zriadenie záložného práva, spísanie notárskej zápisnice s exekučnou doložkou, samotné žalovanie pohľadávky, vystavenie zmenky a jej prípadný aval, pristúpenie k záväzku, ručenie, a mnoho iných). Nakoľko je klient vlastníkom pohľadávky, jednotlivé úkony sú stále predmetom diskusie s klientom. Každý z týchto úkonov bude pripravený renomovanou advokátskou kanceláriou v spolupráci s exekútorským úradom tak, aby pohľadávka klienta bola vymožiteľná. Prax totiž ukázala že nie každý najrýchlejšie urobený úkon je schopný začatia exekúcie.