VYMÁHANIE PROSTREDNÍCTVOM SÚDNEHO INKASA A EXEKÚCIA


 

Súdne a následné exekučné konanie je niekedy rýchlejšie a efektívnejšie ako mimosúdne vymáhanie. Poraďte sa s nami.
 
Mimosúdne inkaso niekedy nemusí predstavovať taký oprávnený nátlak na dlžníka, aby svoj dlh z vlastnej vôle uhradil. Našim klientom na základe majetkovému screeningu dlžníka efektívne poradíme, či svojho dlžníka vôbec žalovať a keď áno, tak ako a kde. Klient sa týmto potenciálne vyhne plateniu vysokým súdnym poplatkom. Skúsenosti totiž ukázali že hlavne žalovanie škody vzniknutej zo spotrebiteľských zmlúv na rozhodcovských súdoch je nie vždy aj vymožiteľné.
 
Spolupracujúca advokátska kancelária klientovi bezodkladne vypracuje podanie žaloby tak a na takom súde, aby mal najneskôr do 21 dní v rukách vymožiteľný titul. V spolupráci s nami už v tomto konaní začínajú kroky na prípravu exekučného konania spolupracujúcim exekútorským úradom. O priebehu exekúcie je klient kedykoľvek a pravidelne informovaný a to akýmkoľvek spôsobom (mailom, telefonicky). K spolupráci s Finlegal services, s.r.o. nie je nutné podpisovať žiadne zmluvy, veríme totiž v dobrú povesť klienta a preto neplatí žiadne preddavky ani zálohy.
 
V prípade ak klientovi chýbajú údaje pre efektívne vymoženie dlhu, vypracujeme a doplníme mu všetky podania tak, aby sa táto efektivita minimálne strojnásobila. Získava sa tým takmer 100%-ná návratnosť dlhu.
 
Máte v rukách titul možný exekúcie a chcete svoje peniaze už do desiatich dní naspäť? Kontaktujte nás a my Vám povieme ako!
 
Vymáha už Vašu pohľadávku niektorý súdny exekútor a nie Ste s jeho činnosťou spokojný? Obráťte sa na nás a my to napravíme.

1-678x1024

VYMÁHANIE PROSTREDNÍCTVOM MIMOSÚDNEHO INKASA


 

2-678x1024

Nečakajte že Vám dlžník dobrovoľne uhradí dlh po lehote splatnosti.
Mimosúdnym inkasom prostredníctvom mandátnej zmluvy preberieme na seba všetku činnosť klienta za účelom uhradenia dlžnej pohľadávky. Predmetom manažmentu môžu byť všetky druhy pohľadávok – spotrebiteľské, komerčné, osobné, rizikové. Postup v mimosúdnom inkase je vzhľadom na rozličnosť dlhov individuálny a pružný. Automaticky vypracujeme finančný a právny audit pohľadávky  (alebo súboru pohľadávok) a tomu prispôsobíme komunikáciu z dlžníkom tak, aby dlh bol uhradený čo v najkratšom čase a v plnej výške.  Manažment pohľadávok je možné dohodnúť na kratší čas alebo dlhodobo (na neurčito a preventívne).
Počas celého štádia mimosúdneho inkasa je vlastníkom pohľadávky klient. Naša odmena je priamo závislá na vymoženej sume, preto v prípade jej vymoženia (hoci aj čiastočne a opakovane) bude bezodkladne poukázaná na účet klienta a až následne bude naša odmena účtovaná klientovi. Klient je kedykoľvek obratom prehľadne informovaný o stave pohľadávky a to akýmkoľvek spôsobom (mailom, telefonicky). Evidencia pohľadávky v našom systéme a naša starostlivosť o ňu zníži klientovi náklady a zvýši návratnosť.
Preferujeme osobný a telefonický kontakt s dlžníkom prostredníctvom call centra a našich externých pracovníkov. Následná postupnosť krokov je upravená tak, aby sa zvýšila bonita pohľadávky klienta, a to rôznymi právnymi inštitútmi (zriadenie záložného práva, spísanie notárskej zápisnice s exekučnou doložkou, samotné žalovanie pohľadávky, vystavenie zmenky a jej prípadný aval, pristúpenie k záväzku, ručenie, a mnoho iných). Nakoľko je klient vlastníkom pohľadávky, jednotlivé úkony sú stále predmetom diskusie s klientom. Každý z týchto úkonov bude pripravený renomovanou advokátskou kanceláriou v spolupráci s exekútorským úradom tak, aby pohľadávka klienta bola vymožiteľná. Prax totiž ukázala že nie každý najrýchlejšie urobený úkon je schopný začatia exekúcie.