Pohľadávky a ich vymáhanie je naša špecializácia

Špecializáciou našej spoločnosti je spolupráca s obcami a mestami v oblasti exekučného vymáhania pohľadávok, titulovaných podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Exekučné vymáhanie v zmysle zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) predstavuje najefektívnejší spôsob speňažovania pohľadávok, no nie každá obec či mesto si s problematikou ich vymáhania vie dať rady.

 

Aj z toho dôvodu sa obce a mestá obracajú na nás za účelom ich vymoženia. Nútený výkon rozhodnutia totiž predstavuje finálne speňažovanie pohľadávok a berúc do úvahy úmysel dosiahnuť čím vyššiu vymožiteľnosť máme za to, že proces vymáhania je vhodné diverzifikovať na jednotlivé sekcie a vyšší počet osôb. Jedine tak je možné dosiahnuť úplný zmysel vymáhania a vysokú úspešnosť. Pri vymáhaní miestnych daní a miestnom poplatku za odpad to ide jednoduchšie z toho dôvodu, že pohľadávky sú priamo titulované rozhodnutím (exekučným titulom) a z toho dôvodu je možné začať výkon exekúcie hneď po splatnosti dlhu.

 

Spoluprácou s nami získate

 

  • Spracovanie návrhu na vykonanie exekúcie bez poplatku
  • Podanie návrhu na vykonanie exekúcie bez poplatku
  • Nulová poplatková povinnosť pri zastavení exekúcie v prípade nevymoženia pohľadávky
  • Nulová poplatková povinnosť pri podaní prípadu za účelom vymoženia
  • Vysokú vymožiteľnosť prípadov z dôvodu zákonnej prednosti vymáhania týchto pohľadávok
  • Poskytnutie pasívneho prístupu k osobitnému bankovému účtu za účelom kontroly platieb od dlžníkov
  • Pravidelné podávanie správ o stave exekúcií a správ o výške vymožených súm
  • Pri hoci aj čiastočnom vymožení pohľadávky pripísanie sumy na účet oprávneného do 7 dní

 

Percentuálna úspešnosť vymoženia za prvý polrok spolupráce je v priemere 53,19%.

 

K celkovému začatiu spolupráce postačuje buď originál alebo overená kópia VYKONATEĽNÉHO rozhodnutia v jednom rovnopise, nie v dvoch. V prípade potreby ochotne poskytneme prehľadný manuál k vyznačeniu doložky právoplatnosti a vykonateľnosti, získate tak veľmi jednoduchý návod k správnemu vyznačeniu dátumov na rozhodnutí. K rozhodnutiu nie je nutné prikladať ŽIADNE DORUČENKY, ANI OBÁLKY. Súdy kontrolujú správnosť doručovania až pri možnom zastavení exekúcie, nie pri jej začatí a našim cieľom je odbremeniť obce a mestá ad zbytočnej administratívy.

 

Naše kapacity dovoľujú spracovať až 150 návrhov na vykonanie exekúcie za jeden deň.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na čísle 0918 628 240, prípadne na e-mailovej adrese finlegal@finlegal.sk.