Verejné obstarávanie

 
Komplexné poradenstvo a podpora v oblasti revíznych postupov v konaní pred verejným obstarávateľom a Úradom pre verejné obstarávanie
 
V súvislosti s rastúcim dopytom našich stálych klientov a verejnosti v otázkach z oblasti verejného obstarávania sme rozšírili portfólio konzultačných a poradenských služieb spôsobom špecifickej a cielenej ochrany klienta v konaní pred verejným obstarávateľom a Úradom pre verejné obstarávanie.
 
Pred bližším predstavením ponuky považujeme za nutné oznámiť, že prvú konzultáciu vykonávame bez akéhokoľvek poplatku. Až na základe pozitívneho výsledku z rozhodnutia klienta pokračovať v spolupráci, je možné dohodnúť sa na ďalšom postupe v konaní. Klient v nás nájde partnera, ktorý ho prevedie problematikou komunikácie s verejným obstarávateľom a Úradom pre verejné obstarávanie, a v prípade potreby zabezpečí osobnú angažovanosť v procesných postupoch, a to v postavení uchádzača alebo záujemcu v procese verejného obstarávania.
 
Prostredníctvom našich špecialistov pre oblasť nakladania s verejnými zdrojmi, sme pripravení nájsť správne riešenie v otázkach nápravy podmienok oznámení, súťažných podkladov a súvisiacej dokumentácie verejného obstarávania, vo väzbe na podmienky zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Sme pripravení zabezpečiť silné postavenie klienta v prípade, že jeho účasť v procese verejného obstarávania je ohrozená rozhodnutím verejného obstarávateľa, a to v ktorejkoľvek etape procesu verejného obstarávania.
 
Vzhľadom k peňažne nákladnej a často nedostatočnej pomoci osôb odborne spôsobilých pre túto oblasť, ponúkame alternatívu právne dostatočného, promptného a osobného prístupu v otázkach konzultácie a prípravy žiadostí o nápravu námietok tak, aby v každej etape účasti v procese verejného obstarávania, nebolo postavenie klienta poznačené neznalosťou zákona alebo úmyselným zásahom do princípov, na podklade ktorých proces verejného obstarávania prebieha.
 
 
 
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom e-mailu finlegal@finlegal.skalebo na tel. čísle 0918 628 240, prípadne na bezplatnej infolinke 0800 500 967.