NAŠE SLUŽBY

Súdne a následné exekučné konanie je niekedy rýchlejšie a efektívnejšie ako mimosúdne vymáhanie. Poraďte sa s nami.
 
Mimosúdne inkaso niekedy nemusí predstavovať taký oprávnený nátlak na dlžníka, aby svoj dlh z vlastnej vôle uhradil. Našim klientom na základe majetkovému screeningu dlžníka efektívne poradíme, či svojho dlžníka vôbec žalovať a keď áno, tak ako a kde. Klient sa týmto potenciálne vyhne plateniu vysokým súdnym poplatkom. Skúsenosti totiž ukázali že hlavne žalovanie škody vzniknutej zo spotrebiteľských zmlúv na rozhodcovských súdoch je nie vždy aj vymožiteľné.
 
Spolupracujúca advokátska kancelária klientovi bezodkladne vypracuje podanie žaloby tak a na takom súde, aby mal najneskôr do 21 dní v rukách vymožiteľný titul. V spolupráci s nami už v tomto konaní začínajú kroky na prípravu exekučného konania spolupracujúcim exekútorským úradom. O priebehu exekúcie je klient kedykoľvek a pravidelne informovaný a to akýmkoľvek spôsobom (mailom, telefonicky). K spolupráci s Finlegal services, s.r.o. nie je nutné podpisovať žiadne zmluvy, veríme totiž v dobrú povesť klienta a preto neplatí žiadne preddavky ani zálohy.
 
V prípade ak klientovi chýbajú údaje pre efektívne vymoženie dlhu, vypracujeme a doplníme mu všetky podania tak, aby sa táto efektivita minimálne strojnásobila. Získava sa tým takmer 100%-ná návratnosť dlhu.
 
Máte v rukách titul možný exekúcie a chcete svoje peniaze už do desiatich dní naspäť? Kontaktujte nás a my Vám povieme ako!
 
Vymáha už Vašu pohľadávku niektorý súdny exekútor a nie Ste s jeho činnosťou spokojný? Obráťte sa na nás a my to napravíme.
Nečakajte že Vám dlžník dobrovoľne uhradí dlh po lehote splatnosti.
Mimosúdnym inkasom prostredníctvom mandátnej zmluvy preberieme na seba všetku činnosť klienta za účelom uhradenia dlžnej pohľadávky. Predmetom manažmentu môžu byť všetky druhy pohľadávok – spotrebiteľské, komerčné, osobné, rizikové. Postup v mimosúdnom inkase je vzhľadom na rozličnosť dlhov individuálny a pružný. Automaticky vypracujeme finančný a právny audit pohľadávky  (alebo súboru pohľadávok) a tomu prispôsobíme komunikáciu z dlžníkom tak, aby dlh bol uhradený čo v najkratšom čase a v plnej výške.  Manažment pohľadávok je možné dohodnúť na kratší čas alebo dlhodobo (na neurčito a preventívne).

 

Počas celého štádia mimosúdneho inkasa je vlastníkom pohľadávky klient. Naša odmena je priamo závislá na vymoženej sume, preto v prípade jej vymoženia (hoci aj čiastočne a opakovane) bude bezodkladne poukázaná na účet klienta a až následne bude naša odmena účtovaná klientovi. Klient je kedykoľvek obratom prehľadne informovaný o stave pohľadávky a to akýmkoľvek spôsobom (mailom, telefonicky). Evidencia pohľadávky v našom systéme a naša starostlivosť o ňu zníži klientovi náklady a zvýši návratnosť.

 

Preferujeme osobný a telefonický kontakt s dlžníkom prostredníctvom call centra a našich externých pracovníkov. Následná postupnosť krokov je upravená tak, aby sa zvýšila bonita pohľadávky klienta, a to rôznymi právnymi inštitútmi (zriadenie záložného práva, spísanie notárskej zápisnice s exekučnou doložkou, samotné žalovanie pohľadávky, vystavenie zmenky a jej prípadný aval, pristúpenie k záväzku, ručenie, a mnoho iných). Nakoľko je klient vlastníkom pohľadávky, jednotlivé úkony sú stále predmetom diskusie s klientom. Každý z týchto úkonov bude pripravený renomovanou advokátskou kanceláriou v spolupráci s exekútorským úradom tak, aby pohľadávka klienta bola vymožiteľná. Prax totiž ukázala že nie každý najrýchlejšie urobený úkon je schopný začatia exekúcie.
Finlegal services, s.r.o. je unikátnou spoločnosťou na trhu pohľadávok zaoberajúca sa rizikovými pohľadávkami. Prostredníctvom mnohých úkonov dávame klientom možnosť nielen zabrániť vzniku rizika (zabrániť zmene bonity na likviditu), ale už so vzniknutým rizikom prehľadne, efektívne a hlavne rýchlo nakladať.
 
Nie každá pohľadávka ktorá sa premlčanou javí, je premlčaná naozaj. Bohaté skúsenosti našich expertov dokazujú, že z rizikovej pohľadávky je možné špeciálnym prístupom jej rizikovosť odstrániť a zvýšiť tak celkovú vymožiteľnosť.
 
Naše know-how je jedinečným systémom pre inkaso a manažment:
 
 • spotrebiteľských úverov
 • nezabezpečených pohľadávok
 • pohľadávky dlhodobo po lehote splatnosti „distressed debt“ pohľadávky (pohľadávky s nízkou trhovou hodnotou, ale vysokou bonitou pri likvidácii alebo reštrukturalizácii spoločnosti)
 • pohľadávok proti zahraničným dlžníkom
 • pohľadávok proti polosolventným dlžníkom
Finlegal services, s.r.o. vykonáva inkaso pohľadávok nielen na celom území Slovenskej republiky, ale aj v zahraničí. Naša pobočka v Prahe vykonáva činnosť rovnako, ekonomickými špecialistami, prostredníctvom renomovaných advokátskych kancelárií a exekútorských úradov.  Vymáhanie alebo manažment pohľadávok je možné dohodnúť ako na báze mimosúdneho inkasa, tak aj súdneho inkasa a exekúcie. Rovnako je možná aj kúpa pohľadávok.
 
Prostredníctvom nás klientovi zabezpečíme vymoženie pohľadávky vo všetkých krajinách Európy a Ruska, a to:
 
 • s odstránením jazykových bariér
 • s poznaním miestnych podmienok, mentality a obchodných zvyklostí
 • prostredníctvom inkasných spoločností a právnych kancelárií dokonale ovládajúcich miestne právne predpisy
Zbavte sa svojich starostí s neuhradenými pohľadávkami úplne a zvýšte svoj cash-flow predajom pohľadávky so zaplatením kúpnej ceny ihneď.
 
Zmluvou o postúpení za odplatu preberie Finlegal services, s.r.o. všetky práva a povinnosti klienta z neuhradenej pohľadávky. Výška dlžnej sumy (nominálna hodnota) nie je pri postúpení vôbec dôležitá a pohľadávku vždy odkupujeme bez spätného postihu predávajúceho (postupcu).
 
Postúpiť možno :
 
 • jednu pohľadávku v jednej zmluve
 • balík pohľadávok v jednej zmluve (v počte aj niekoľko tisíc)
 • balík pohľadávok vo viacerých zmluvách
 • v akejkoľvek nominálnej hodnote
 
 • dlhodobé pohľadávky
 • krátkodobé pohľadávky
 
Kúpna cena za postúpenie závisí od množstva faktorov a preto sa k nej pristupuje stále individuálne. Nakoľko naša spoločnosť nemá dôvod uvažovať o nevymožení pohľadávky, klient si môže byť istý že dostane najlepšiu cenovú ponuku na trhu. Kúpna cena (odplata) je splatná ihneď, bez akéhokoľvek odkladu dátumu splatnosti.
 
Finlegal services, s.r.o. dbá na dobré obchodné meno klienta aj po postúpení pohľadávok, ako aj zvyšovanie ratingu v obchodnoprávnych vzťahoch.
Urobte si finančný prehľad svojho budúceho obchodného partnera a chráňte tak svoje peniaze už preventívne.
 
Touto službou ponúkame klientovi  možnosť preveriť si údaje a spoľahlivosť budúceho obchodného partnera, a to najmä zo všetkých verejne dostupných zdrojov a registrov, na základe ktorých je klient plne informovaný o solventnosti svojho obchodného partnera a jeho schopnosti uhrádzať  záväzky. Závery sú nevyhnutné pre identifikáciu nebezpečenstva, odhad možného rizika a jeho zhodnotenie (v prípade existencie rizika využite služby špecializácia na rizikové pohľadávky).
 
Screeningom dlžníka klient odstráni z podnikateľskej činnosti neistotu a výrazne si upevní svoj rozhodovací proces. Služba má veľký význam aj v predsúdnom, prípadne predexekučnom konaní, nakoľko ušetrí nemalé poplatky za konania.
Dajte svojím obchodným partnerom vedieť že sa o svoje faktúry staráte.
 
Stamping  je prenájom nášho loga na faktúre alebo zmluve klienta. V rámci tejto služby budeme dlžníkov v lehote splatnosti faktúry korektne informovať o ich existujúcom záväzku bez toho, aby boli narušené  dobré obchodné vzťahy a povesť klienta. Účelom stampigu je upozornenie obchodného partnera, že v prípade neuhradenia faktúry v lehote splatnosti sa automaticky začína proces razantnejších krokov smerujúcich k uhradeniu faktúry.
 
Stamping je možný dohodnúť ako prenájom loga:
 
 • na jednu konkrétnu faktúru alebo zmlúv
 • na viacej určitých faktúr alebo zmlúv
 • na neobmedzený počet faktúr alebo zmlúv
 • na určitý čas (časovo ohraničené obdobie dňami „od do“)
 • na neurčitý čas (neobmedzene)
Nezaplatil Vám dlžník faktúru alebo neuhradil odmenu a neviete či máte pohľadávku predať, zveriť ju do správy alebo žalovať? Máte množstvo ponúk a spôsobov riešenia, ale neviete ktorý je najefektívnejší?
 
Finlegal services, s.r.o. vypracuje finančný a právny rozbor pohľadávky (faktúry, zmluvy, rozhodnutia slovenského ako aj zahraničného súdu, rozhodnutia správneho orgánu, notárskej zápisnice, a iných), na základe ktorého klient získa všetky relevantné informácie týkajúce sa právneho stavu a finančnej bonity pohľadávky. Takýto audit je pilierom pre tvorbu individuálnych a špecifických riešení smerujúcich k uhradeniu záväzku.
 
Služba sa využíva ako pri samostatných pohľadávkach a tituloch, tak aj v rámci balíka s väčším množstvom.
Využili Ste svoje právo podaním návrhu na vykonanie exekúcie a nie ste spokojný s jej priebehom? Dajte nám o tom vedieť a my to napravíme.
 
Exekučné konanie začína podaním návrhu na vykonanie exekúcie a jej proces je riadený postupnými povinnosťami ako aj oprávneniami súdneho exekútora, ktoré však často ostávajú nevyužité. V prípade ak je klient nespokojný s činnosťou súdneho exekútora, naša spoločnosť ponúka riešenia na nápravu nežiaduceho stavu so spolupracujúcim exekútorským úradom.
 
Na základe komplexne vypracovaného systému úkonov a nevyhnutne potrebných na vymoženie pohľadávky sa klient sám dobrovoľne rozhodne ako a či vôbec v exekučnom konaní pokračovať.
 
Využite službu kontaktného formulára a nechajte si poradiť!
Vlastníte zmenku, no neviete ako a kde si práva z nej uplatniť?

 

Potrebujete si blankozmenkou zabezpečiť vrátenie pohľadávky?

 

Alebo ste zmenkovým dlžníkom či zmenkovým ručiteľom a nepoznáte svoje práva či povinnosti?

 

Zmenka je cenný papier v pravom zmysle slova. Slúži predovšetkým ako platobný prostriedok, no je využívaná aj ako zabezpečovací prostriedok. Zmenka môže byť zmenkou vlastnou, teda sa ňou zaviaže ten, kto ju vystaví (podpíše), ale aj zmenkou cudzou, a teda vystaviteľ zmenky svojmu dlžníkovi prikážete zaplatiť osobe, ktorá mu zmenku predloží – dlžník by však mal túto zmenku akceptovať.

 

Výhodou zmenky je predovšetkým jej abstraktnosť, teda vlastník zmenky, ktorý ju predloží, nemusí zdôvodňovať:

 

–    ako dlh vznikol,
–    kedy dlh vznikol,
–    za kých podmienok dlh vznikol,
–    či je naozaj dlžníkom osoba na zmenke uvedená.

 

Stačí zmenku predložiť! Tejto abstraktnosti je prispôsobené aj skrátené konanie na súde – súd po predložení originálu zmenky (bez ďalšieho dokazovania), vydá zmenkový platobný rozkaz. Ďalšou nenahraditeľnou výhodou zmenkového konania je len trojdňová lehota na podanie námietok zo strany dlžníka, pre ktoré platí prísna koncentračná zásada. Na rozdiel od obyčajného platobného rozkazu, pre zmenkový platobný rozkaz platí fikcia doručenia aj v prípade, pokiaľ si ho dlžník na pošte neprevezme. A tak namiesto toho, aby bol zmenkový platobný rozkaz pre nedoručenie zrušený a viedlo sa súdne konanie (verejné), stáva sa rýchlo exekučným titulom.

 

Rýchlosť a jednoduchosť zmenkového konania je vyvážená prísnosťou zmenkového práva, náročnosťou na platnosť zmeniek,  pričom veľký dôraz sa kladie na formálne náležitosti zmenky. Musí byť vyplnená, predložená, protestovaná či uplatnená za presne stanovených podmienok, v presne stanovených lehotách, nesplnenie ktorých vedie k jej neplatnosti. Zároveň je možné práva a povinnosti zo zmeniek modifikovať množstvom príveskov a doložiek a je možné ich postúpiť.

 

Pokiaľ máte záujem zmenkou si zabezpečiť akúkoľvek pohľadávku, pripravíme Vám zmenku, prípadne blankozmenku s Dohodou o vyplňovacom práve.

 

Ak ste vlastníkom zmenky a neviete ako a kde ju uplatniť, ak ste takúto zmenku podpísali a nepoznáte svoje riziká alebo ste sa zmenkou zaručili, pomôžeme Vám sa brániť a kvalitnejšie tak uplatniť svoje práva.

 

Kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu finlegal@finlegal.sk alebo na tel. čísle 0918 628 240.
Dobrovoľná dražba je verejné konanie, ktorého účelom je prechod vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby, konané na základe návrhu navrhovateľa, pri ktorom sa licitátor obracia na vopred neurčený okruh osôb prítomných na vopred určenom mieste s výzvou na podávanie ponúk a pri ktorom dochádza k prechodu vlastníckeho alebo iného práva k predmetu dražby na osobu, ktorá urobí najvyššiu ponuku. 
 
Predmetom dražby môže byť vec, právo, iná majetková hodnota, ktorá je prevoditeľná; súbor vecí, práv alebo iných majetkových hodnôt; podnik alebo časť podniku, ak bolo navrhnuté ich vydraženie.
 
Dobrovoľná dražba nie je exekúciou od tej nútenej v procese exekučného konania sa líši v viacerých bodoch najmä:
 
 •  v rýchlosti celého procesu dražby. Z pohľadu veriteľa zabezpečenej pohľadávky dražbou môže dôjsť k uspokojeniu jeho pohľadávky v relatívne krátkom čase v porovnaní s exekučným konaním. V exekúcii veriteľ musí získať exekučný titul, nasleduje exekúcia ne, vydanie exekučného príkazu a až potom dražba.
 • v prípade dobrovoľnej dražby sú náklady na jej vykonanie hradené z výťažku dosiahnutého vydražením predmetu dražby, navrhovateľ tak neznáša náklady dražobníka na jej vykonanie.
 
Exekúcia zo zákona pojme 20% z hodnoty nehnuteľnosti plus nie malé nevyhnutné výdavky. Okrem toho, ak nebude prvá dražba úspešná (z praxe vychádzajúc je to väčšina prípadov), v exekúcii môže dôjsť k zníženiu ceny až na 50% z ceny určenej podľa znaleckého posudku. 
V neposlednom rade sa ušetrí na súdnych poplatkoch a iných trovách súdneho konania.
 
Nárok na odmenu pri výkone dobrovoľnej dražby vzniká len pri úspešnom vydražení nehnuteľnosti. Úspešnoť predaja predmetu dražby je zvyšovaná jej verejnosťou, najmenej 15 dní pred konaním dražby je totiž dražobník poviný zverejniť oznámenie o dražbe na úradnej tabuli obce, na ktorej území sa predmet dražby nachádza. V rovnakej lehote zverejní oznámenie o dražbe aj v periodickej tlači s pôsobnosťou minimálne pre obec, na ktorej území sa predmet dražby nachádza. V konečno dôsledku pre dlžníka to znamená čím viac dražiteľov, tým väčšia šanca že konečná cena bude vyššia. 
 
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom e-mailu drazby@finlegal.sk alebo na tel. čísle 0918 628 240, prípadne na bezplatnej infolinke 0800 500 967.
 
Aktuálne prebiehajúce dobrovoľné dražby nájdete tu
Komplexné poradenstvo a podpora v oblasti revíznych postupov v konaní pred verejným obstarávateľom a Úradom pre verejné obstarávanie

 

 
V súvislosti s rastúcim dopytom našich stálych klientov a verejnosti v otázkach z oblasti verejného obstarávania sme rozšírili portfólio konzultačných a poradenských služieb spôsobom špecifickej a cielenej ochrany klienta v konaní pred verejným obstarávateľom a Úradom pre verejné obstarávanie.

 

Pred bližším predstavením ponuky považujeme za nutné oznámiť, že prvú konzultáciu vykonávame bez akéhokoľvek poplatku. Až na základe pozitívneho výsledku z rozhodnutia klienta pokračovať v spolupráci, je možné dohodnúť sa na ďalšom postupe v konaní. Klient v nás nájde partnera, ktorý ho prevedie problematikou komunikácie s verejným obstarávateľom a Úradom pre verejné obstarávanie, a v prípade potreby zabezpečí osobnú angažovanosť v procesných postupoch, a to v postavení uchádzača alebo záujemcu v procese verejného obstarávania.

 

Prostredníctvom našich špecialistov pre oblasť nakladania s verejnými zdrojmi, sme pripravení nájsť správne riešenie v otázkach nápravy podmienok oznámení, súťažných podkladov a súvisiacej dokumentácie verejného obstarávania, vo väzbe na podmienky zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Sme pripravení zabezpečiť silné postavenie klienta v prípade, že jeho účasť v procese verejného obstarávania je ohrozená rozhodnutím verejného obstarávateľa, a to v ktorejkoľvek etape procesu verejného obstarávania.

 

Vzhľadom k peňažne nákladnej a často nedostatočnej pomoci osôb odborne spôsobilých pre túto oblasť, ponúkame alternatívu právne dostatočného, promptného a osobného prístupu v otázkach konzultácie a prípravy žiadostí o nápravu námietok tak, aby v každej etape účasti v procese verejného obstarávania, nebolo postavenie klienta poznačené neznalosťou zákona alebo úmyselným zásahom do princípov, na podklade ktorých proces verejného obstarávania prebieha.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom e-mailu finlegal@finlegal.sk alebo na tel. čísle 0918 628 240, prípadne na bezplatnej infolinke 0800 500 967.