Finlegal services, s.r.o. a Inštitút odborného vzdelávania v októbri 2019 v Žiline zorganizovali odborný seminár zameraný na otázky vzájomných práv a povinností medzi správcami bytových domov, spoločenstvami vlastníkov bytov a nebytových priestorov v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. a správcami konkurznej podstaty. Odborný program viedol JUDr. Mgr. Marek Perdík, konateľ spoločnosti Finlegal services, s.r.o. a zároveň predseda Združenia pre lepšiu správu bytových domov.

Inštitút zákonného záložného práva ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov a jeho atypické postavenie v právnom systéme SR má výrazný vplyv na uspokojenie pohľadávok veriteľov a cieľom seminára bolo zvýšiť informovanosť o jeho dôležitosti vo vzťahu k zákonu č. 7/2005 Z. z. a zákonu č. 527/2002 Z. z.. Odbornému podujatiu bolo Ministerstvom spravodlivosti SR pridelených 5 kreditných bodov pre správcov konkurznej podstaty.

Hlavnými cieľmi seminára bolo oboznámiť účastníkov predovšetkým o podstate a forme výkonu správy bytových domov na Slovensku, vzájomných právach a povinnostiach medzi správcami konkurznej podstaty, správcami bytových domov a spoločenstiev vlastníkov bytov, inštitúte zákonného záložného práva, podstate a poradí zákonného záložného práva pri uspokojovaní pohľadávok vlastníkov bytov a neb. Priestorov a o aplikačných problémoch vo vzťahu medzi zákonom 7/2005 Z. z. a zákonom 182/1993 Z. z.

Seminár bol určený nielen pre správcov konkurznej podstaty, ale aj pre správcovské spoločnosti, predsedov spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov, bytové a stavebné bytové družstvá, advokátov a advokátskych koncipientov a dražobné spoločnosti.