V rámci komplexného speňažovania pohľadávok vykonávame dobrovoľné dražby, no vymáhame pohľadávky aj iným spôsobom mimosúdne, súdne a exekučne. Nie vždy je totiž možný priamy výkon dražby (napr. výška istiny pohľadávky pod 2.000,- EUR). Výkon dražieb je v dnešnej dobe značne rozpínajúci sa spôsob speňažovania zabezpečenej pohľadávky. Zákonné záložné právo a jeho výklad je však neobyčajným inštitútom právneho poriadku, s ktorým si právna obec nevie dať rady a rozličná judikatúra je toho dôkazom. Z dôvodu zachovania právnej istoty nás odporúčame kontaktovať hneď pri možnosti jeho realizície.

Zákonné záložné právo v zmysle § 15 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZoVBaNP“) je najefektívnejším nástrojom vymoženia neuhradených preddavkov v zmysle ZoVBaNP, a to aj napriek určitým obmedzeniam, ktorým musí výkon tohto typu záložného práva podľahnúť!  Vzhľadom na našu rozsiahlu agendu práve pri výkone zákonného záložného práva ponúkame riešenia aj v tých prípadoch, kde by bežný právny názor narazil na značné komplikácie. Problematika vzťahu zákonného záložného práva v súvislosti s výkonom iných záložných práv je však právne komplikovaná a z toho dôvodu sme riešeniu tohto vzťahu venovali samostatný článok.

História činnosti dokazuje efektivitu spolupráce :

 • 126 začatých výkonov záložného práva a výkonov dražieb
 • ani jedna neplatná dražba a len 1 neúspešná dražba
 • 73,1 % úspešnosť vymoženia za prvý mesiac vymáhania
 • všetky súdne spory vyhraté
 • spolupráca s 25 mestami a obcami na Slovensku

Celý proces dobrovoľnej dražby je v spolupráci s našou spoločnosťou ukončený do troch kalendárnych mesiacov odo dňa doručenia výkazu nedoplatkov (kartu vlastníka). Pri úspešnom výkone dražby garantujeme pripísanie výťažku na účet navrhovateľa dražby do siedmich dní odo dňa uhradenia výťažku vydražiteľom.

Výhodou zákonného záložného práva je, že zabezpečuje priamo zo zákona akúkoľvek vysokú pohľadávku vzniknutú podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Dražiť však možno len dlh istinou presahujúcou výšku 2.000,- eur. Vzhľadom na túto výšku dochádza až na pár atypických výnimiek k 100% uspokojovaniu pohľadávky správcu (prípadne družstva, spoločenstva). Navrhovateľ dražby aj zo toho dôvodu nikdy nie je zaťažený žiadnymi poplatkami. Nikdy.

Oproti iným spoločnostiam zaoberajúcimi sa vymáhaním pohľadávok, prípadne výkonom dražby, ponúkame nadštandardné služby:

 • V roku 2014 sme našou širokou kampaňou v spolupráci s bytovými družstvami a správcami dokázali zabrániť prijatiu novely zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách, ktorej účelom bolo navýšenie minimálnej výšky istiny dlhu pod ktorú nie je možné vykonať dražbu z 2.000,- EUR na 10.000,- EUR
 • Garantujeme bezpoplatkovú povinnosť klienta v prípade nevymoženia pohľadávky. Nakoľko veríme že pohľadávka je v spolupráci s našou spoločnosťou vymožiteľná, určujeme pre prípad nevymoženia nulovú poplatkovú povinnosť, t.j. že klient neplatí žiadne poplatky a ani žiadnu náhradu trov exekučného konania v prípade neúspešného ukončenia exekúcie, prípadne zastavenia exekúcie. Všetky náklady vymáhania v mimosúdnom, súdnom a exekučnom vymáhaní hradí dlžník
 • Interný 9-členný tím právnikov spoločnosti je dostatočným základom profesionality
 • Vždy aktuálne preverujeme informácie o trvalom / prechodnom pobyte vlastníka predmetu dražby aj v deň konania dražby; týmto spôsobom sa zvýšila efektivita výsledkov dražieb až 33%
 • Pre zahájenie vymáhania nám postačuje len sumárna analýza platieb
 • Zabezpečujeme celý proces hlasovania podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov za účelom získania súhlasu na podanie návrhu na vykonanie dobrovoľnej dražby. Zastúpenie sa vykonáva na základe plnej moci a od momentu zvolania schôdze až po oznámenie o výsledkoch hlasovania
 • V dražobnom procese zastupujeme klienta už od spracovania oznámenia o začatí výkonu záložného práva až po podanie záverečnej správy
 • Ukončenie celého konania dražby max. do 3 mesiacov odo dňa podania podkladov
 • Spracovanie všetkých listín a podaní v súvislosti s dražbou, prípadne iným spôsobom vymáhania našou spoločnosťou
 • Klientovi sa v prípade spolupráce môže inštalovať prístup do systémovej evidencie pohľadávok. Klient má tak možnosť kedykoľvek nahliadnuť do digitálneho spisu a oboznámiť sa s aktuálnym stavom prípadu
 • Garantujeme bezplatné sledovanie neobmedzeného počtu dlžníkov v registri konkurzov a reštrukturalizácií za účelom získania aktuálneho stavu ich solventnosti a potreby včasného prihlásenia pohľadávok do konkurzného a reštrukturalizačného konania.
 • Bezplatné preverovanie dlžníkových finančných ukazovateľov a bonity vymáhania pohľadávok v :
 1. registri účtovných závierok (celková zadlženosť, návratnosť aktív, zisku, tržieb a pod.)
 2. katastri nehnuteľností
 3. registri dlhov a nedoplatkov
 4. registri dražieb
 5. registri súdnych konaní a súdnych rozhodnutí
 6. obchodnom registri
 7. živnostenskom registri
 • Ponúkame priame prepojenie mimosúdneho, súdneho a exekučného vymáhania pohľadávok. Výhoda spočíva okrem iného aj v technickom, materiálnom a personálnom prepojení spoločnosti v celom inkasnom procese pohľadávok
 • Výkon exekúcie je závislý na znalosti osobných údajov dlžníkov. Komunikácia s verejnými orgánmi pri výkone exekúcie je založená priamo na týchto údajoch. Ich poznaním a uvedením priamo v návrhu na vykonanie exekúcie je podstatným šetrením času vo výkone exekúcie a v spolupráci s našou spoločnosťou je možné dané údaje získať už v procese mimosúdneho inkasa v súčinnosti s Centrálnym registrom obyvateľov Slovenskej republiky.

V prípade nemožnosti výkonu dražby prichádzajú do úvahy iné riešenia speňažovania pohľadávky:

Mimosúdne inkaso začína doručením prvej písomnej adresy dlžníkom s uvedením právnych a faktických dôvodov vymáhania pohľadávky spolu s jej príslušenstvom, prípadnými zmluvnými pokutami a prípadnou náhradou škody. Samozrejmosťou je opakovaný telefonický kontakt, vykonávaný je sms upomienkový servis spolu s pravidelnou e-mailovou notifikáciou aktuálneho stavu pohľadávky. Psychologicky je praxou dokázaná efektivita vymáhania pohľadávok inou osobou, ako priamo veriteľom.

Súdne inkaso predstavuje jednu z ďalších možností a jeho účelom je najmä získanie exekučného titulu. Niektoré pohľadávky si vyžadujú získanie exekučného titulu za následným účelom výkonu exekúcie. Ide najmä o pohľadávky voči dlžníkom, ktoré sa pohybujú v rozmedzí od 500,- eur do cca 1.800,- eur, nie je možné ich riešiť napr. výkonom dražby, no dlžník si zároveň svoj dlh neplní, prípadne plní často krát len čiastočne. Súdne vymáhanie začína prípravou všetkých podkladov potrebných pre podanie návrhu na začatie súdneho konania. Od tohto momentu je klient právne zastupovaný v celom procese až po ukončenie exekučného konania. Samozrejmosťou právneho zastúpenia je osobná účasť na verejnom pojednávaní po celom území Slovenskej republiky.

Spolupráca v exekučných veciach začína získaním exekučného titulu ukončením súdneho inkasa a v „predexekučnej“ komunikácií so spolupracujúcim exekútorským úradom ohľadom jednotlivých prvkov prípadu (charakter dlžníkov, proces vymáhania, spôsob výkonu exekúcie). Pri výkone exekúcie garantujeme pripísanie vymoženej sumy na účet oprávneného do troch pracovných dní odo dňa jej vymoženia. Oproti ostatným exekútorským úradom je výhodou pravidelná lustrácia majetku dlžníkov každé 2 mesiace v evidencii Sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne, dopravného inšpektorátu a peňažných ústavov alebo v súvislosti s potrebami klienta a pravidelné podávanie štatistických reportov a prehľadných správ. Samozrejmosťou je vykonávanie súpisov hnuteľných vecí a následný výkon dražieb hnuteľných vecí, ako aj uskutočňovanie dražieb nehnuteľností. Zdôrazňujeme aj bezpoplatkovú povinnosť klienta v prípade nevymoženia pohľadávky v exekučnom konaní nakoľko veríme, že každá pohľadávka je vymožiteľná.