Nemusíte pohľadávky vymáhať, keď ich viete rovno predať.

Jednou z efektívnych možností vymoženia nedoplatku, teda pohľadávky veriteľa, je jej postúpenie. Postúpenie pohľadávky je predmetom úpravy § 524 až 530 Občianskeho zákonníka, v zmysle ktorých “môže veriteľ svoju pohľadávku aj bez súhlasu dlžníka postúpiť písomnou zmluvou inému”. S postúpenou pohľadávkou prechádza aj jej príslušenstvo a všetky práva s ňou spojené. Zabezpečenie pohľadávky podľa § 15 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorovostáva zachované (ďalej ako “BytZ”). V podstate ide o predaj nedoplatku za určitú cenu.

Ponúkame exkluzívnu novinku – odkúpenie nedoplatku za cenu až 100% jeho výšky.

Na základe zmluvy o postúpení pohľadávky na seba preberáme od správcu alebo spoločenstva vlastníkov (zastupujúci vlastníkov bytov a nebytových priestorov) všetky práva a povinnosti spojené s neuhradeným nedoplatku. Veľkou výhodou je okamžité zaplatenie ceny vo výške celkového dlhu a teda okamžité vymoženie nedoplatku v plnej výške. Následné vymoženie sumy od dlžníka je už v našej réžií. Jedinou podmienkou je získanie súhlasu s podaním návrhu na vykonanie dobrovoľnej dražby od vlastníkov na schôdzi, zhromaždení alebo písomnom hlasovaní podľa § 14b ods. 1 písm. o) BytZ.

Koľko vám teda dlžník dllhuje, toľko vám zaplatíme.

Aká je teda postupnosť, ak by ste mali záujem pohľadávku predať? Na záver zhrnutie v pár bodoch:

  1. pošlite nám informačný mail s výškou dlžnej sumy a identifikáciou dlžníka (meno, priezvisko a dátum narodenia) na e-mail finlegal@finlegal.sk
  2. obratom vás budeme kontaktovať s návrhom zmluvy o postúpení pohľadávok
  3. získajte súhlas od vlastníkov bytov a NP podľa § 14b ods. 1 písm o) BytZ a pošlite nám zápisnicu na adresu finlegal@finlegal.sk
  4. podpísanie zmluvy o postúpení pohľadávok
  5. zaplatíme vám plnú výšku dlžnej sumy
  6. vymáhanie nedoplatku od samotného dlžníka je “už náš problém”