trojzbovy-byt-c-30-na-ulici-na-ulici-nam-snp-so-sup-c-185-v-dunajskej-strede

Trojzbový byt č. 30 na ulici na ulici Nám. SNP so súp. č. 185, v Dunajskej Strede

Názov dražby:

Trojzbový byt č. 30 na ulici na ulici Nám. SNP so súp. č. 185, v Dunajskej Strede

Predmet dražby:

Trojzbový byt č. 30 nachádzajúci sa na 4.p. vo vchode č.4 v Dunajskej Strede, v bytovom dome so súp. č. 185. Byt pozostáva z troch obytných miestnosti a príslušenstva, ktorými sa rozumie: kuchyňa, chodba, kúpeľňa, WC, šatník, predsieň.
Celková podlahová plocha bytu je 66,33 m2.

– Miesto konania dražby:  Zasadačka Okresného Stavebného bytového družstva, Kúpeľná 33, Dunajská Streda
– Dátum konania dražby: 03.09.2020
– Čas konania dražby: 10:00 hod.
– Dražba: prvé kolo dražby
– Cena predmetu dražby stanovená ZP: 59.900,00,- EUR
– Najnižšie podanie: 44.950,00,- EUR
– Minimálne prihodenie: 1.000,00,- EUR
– Dražobná zábezpeka: 10.000,00,- EUR

Spôsob úhrady dražobnej zábezpeky::

a) bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. SK8202000000002929211455, vedený vo VÚB, a.s., VS: 162019,
b) k rukám dražobníka na mieste dražby,
c) notárska úschova.
d) banková záruka.

– Organizačné opatrenia: Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č. 0918 740 979, príp. e-mailom: drazby@finlegal.sk