trojzbovy-byt-c-20-na-ulici-na-ulici-sidlisko-so-sup-c-767-v-zlatych-klasoch

Trojzbový byt č. 20 na ulici na ulici Sídlisko so súp. č. 767, v Zlatých Klasoch

Názov dražby:

Trojzbový byt č. 20 na ulici na ulici Sídlisko so súp. č. 767, v Zlatých Klasoch

Predmet dražby:

Trojzbový byt č. 20 nachádzajúci sa na 2.p. vo vchode č.2 v Zlatých Klasoch, v bytovom dome so súp. č. 767. Byt pozostáva z troch obytných miestnosti a príslušenstva, ktorými sa
rozumie: kuchyňa, chodba, kúpeľňa, WC, špajza…
Celková podlahová plocha bytu je 83,27 m2.

– Miesto konania dražby:  Zasadačka Okresného Stavebného bytového družstva, Kúpeľná 33, Dunajská Streda
– Dátum konania dražby: 03.09.2020
– Čas konania dražby: 10:30 hod.
– Dražba: druhé kolo dražby
– Cena predmetu dražby stanovená ZP: 58.400,00,- EUR
– Najnižšie podanie: 43.800,00,- EUR
– Minimálne prihodenie: 1.000,00,- EUR
– Dražobná zábezpeka: 10.000,00,- EUR

Spôsob úhrady dražobnej zábezpeky::

a) bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. SK8202000000002929211455, vedený vo VÚB, a.s., VS: 192019,
b) k rukám dražobníka na mieste dražby,
c) notárska úschova.
d) banková záruka.

– Organizačné opatrenia: Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č. 0918 740 979, príp. e-mailom: drazby@finlegal.sk