trojizbovy-byt-c-5-na-ulici-medercska-v-komarne

Trojizbový byt č. 5 na ulici Mederčská v Komárne

Názov dražby:

Trojizbový byt č. 5 na ulici Mederčská v Komárne

Predmet dražby:

Trojizbový byt č. 5 nachádzajúci sa na 2. poschodí vo vchode č. 65 bytového domu so súpisným číslom 747 na ulici Mederčská v Komárne, s príslušenstvom.- kuchyňa, kúpeľna, WC, chodba, pivnica.

Celková podlahová plocha bytu je 64,16 m2

– Miesto konania dražby: Zasadačka SBD Komárno, Zimná č. 16, 945 01 Komárno
– Dátum konania dražby: 10.03.2020
– Čas konania dražby: 11:00 hod.
– Dražba: prvé kolo dražby
– Cena predmetu dražby stanovená ZP: 53.700,00- EUR
– Najnižšie podanie: 48.500,00- EUR
– Minimálne prihodenie: 1.000,00 – EUR
– Dražobná zábezpeka: 10.000,00- EUR

 

Spôsob úhrady dražobnej zábezpeky:

a) bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. SK8202000000002929211455, vedený vo VÚB, a.s., VS: 942019,
b) k rukám dražobníka na mieste dražby,
c) notárska úschova
d) banková záruka

– Termíny obhliadok:
1.) 21.02.2020 o 17:15 hod.

2.) 28.02.2020 o 17.15 hod.

– Organizačné opatrenia: Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č. 0905 448 221, príp. e-mailom: valichnacova@finlegal.sk