trojizbovy-byt-c-24-na-ulici-kosicka-v-komarne

Trojizbový byt č. 24 na ulici Košická v Komárne

Názov dražby:

Trojizbový byt č. 24 na ulici Košická v Komárne

Predmet dražby:

Trojizbový byt č. 24 nachádzajúci sa na 7. poschodí vo vchode č. 36 bytového domu so súpisným číslom 665, na ulici Košickáv Komárne, s príslušenstvom.- kuchyňa, kúpeľna, WC, chodba.

Celková podlahová plocha bytu je 64,33 m2

– Miesto konania dražby: Zasadačka SBD Komárno, Zimná č. 16, 945 01 Komárno
– Dátum konania dražby: 10.03.2020
– Čas konania dražby: 10:30 hod.
– Dražba: prvé kolo dražby
– Cena predmetu dražby stanovená ZP: 48.300,00- EUR
– Najnižšie podanie: 43.500,00- EUR
– Minimálne prihodenie: 1.000,00 – EUR
– Dražobná zábezpeka: 10.000,00- EUR

 

Spôsob úhrady dražobnej zábezpeky:

a) bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. SK8202000000002929211455, vedený vo VÚB, a.s., VS: 892019,
b) k rukám dražobníka na mieste dražby,
c) notárska úschova
d) banková záruka

– Termíny obhliadok:
1.) 21.02.2020 o 16:30 hod.

2.) 28.02.2020 o 16:30 hod.

– Organizačné opatrenia: Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č. 0905 448 221, príp. e-mailom: valichnacova@finlegal.sk