trojizbovy-byt-c-45-na-ulici-l-novomeskeho-v-sali

Trojizbový byt č. 45 na ulici L. Novomeského v Šali

Názov dražby:

Trojizbový byt č. 45 na ulici L. Novomeského v Šali

Predmet dražby:

Trojizbový byt č. 45 nachádzajúci sa na 12 poschodí vo vchode č. 4 v Šali, v bytovom dome so súp. č. 773, s príslušenstvom: kuchyňa, chodba, kúpeľňa, WC, balkón.

Celková podlahová plocha bytu je 72,89 m2

– Miesto konania dražby: Notársky úrad Mgr. Martina Báňasová, Bratislavská 90/2, 924 01 Galanta
– Dátum konania dražby: 12.03.2019
– Čas konania dražby: 09:30 hod.
– Dražba: prvé kolo dražby
– Cena predmetu dražby stanovená ZP: 57.600,00- EUR
– Najnižšie podanie: 52.000,00- EUR
– Minimálne prihodenie: 1.000,00- EUR
– Dražobná zábezpeka: 15.000,00- EUR

Spôsob úhrady dražobnej zábezpeky:
a) bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. SK8202000000002929211455, vedený vo VÚB, a.s., VS: 1022018,
b) k rukám dražobníka na mieste dražby,
c) notárska úschova

– Termíny obhliadok:
1.)  21.02.2019 o 19:30 hod.

2.)  01.03.2019 o 19:30 hod.

– Organizačné opatrenia: Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č. 0905 448 221, príp. mailom: valichnacova@finlegal.sk