trojizbovy-byt-c-4-na-ulici-katarinska-huta-473-v-cinobani

Trojizbový byt č. 4 na ulici Katarínska Huta 473 v Cinobani

Názov dražby:

Trojizbový byt č. 4 na ulici Katarínska Huta 473 v Cinobani

Predmet dražby:

Trojizbový byt č. 4 nachádzajúci sa na 2. poschodí vo vchode č. 1 na ulici Katarínska Huta v Cinobani, v bytovom dome so súp. č. 473, s príslušenstvom: kuchyňa + jedálenský kút, predsieň, kúpeľňa, WC a komora.

Celková podlahová plocha bytu je 83,42m2

– Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Andrea Barancová, Dr. Herza 374/12, 984 01 Lučenec
– Dátum konania dražby: 27.01.2020
– Čas konania dražby: 10:00 hod.
– Dražba: prvé kolo dražby
– Cena predmetu dražby stanovená ZP: 10.700,00 EUR
– Najnižšie podanie: 9.650,00 EUR
– Minimálne prihodenie: 500,00 EUR
– Dražobná zábezpeka: 2.500,00 EUR

 

Spôsob úhrady dražobnej zábezpeky:

  1. Bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. SK8202000000002929211455, vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., VS: 572019.
  2. V hotovosti k rukám dražobníka.
  3. Notárska úschova.
  4. Banková záruka.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

– Termíny obhliadok:
1.) 10.01.2020 o 10:00 hod

2.) 17.01.2020 o 10:00 hod.

– Organizačné opatrenia: Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č. 0903 123 007, príp. e-mailom: macejkova@finlegal.sk