trojizbovy-byt-c-29-na-ulici-sidlisko-v-zlatych-klasoch

Trojizbový byt č. 29 na ulici Sidlisko v Zlatých Klasoch

Názov dražby:

Trojizbový byt č. 29 na ulici Sidlisko v Zlatých Klasoch

Predmet dražby:

Trojizbový byt č. 29 nachádzajúci sa na 5. poschodí vo vchode č. 2 v Zlatých Klasoch, v bytovom dome so súp. č. 767, s príslušenstvom: predsieň s chodbou, kuchyňa, WC, kúpeľňa a pravdepodobne pivnica. Byt má lodžiu.

Celková podlahová plocha bytu je 78,57 m2

Miesto konania dražby: Polyfunkčná budova IES s.r.o., Nová Rožňavská 136, 831 04 Bratislava, zasadacia miestnosť – 2.p.

Dátum konania dražby: 20.04.2020
– Čas konania dražby: 11:00 hod.
– Dražba: prvé kolo dražby
– Cena predmetu dražby stanovená ZP: 61.349,56- EUR
– Najnižšie podanie: 55.500,00 – EUR
– Minimálne prihodenie: 1000,00 – EUR
– Dražobná zábezpeka: 10.000,00- EUR

 

Spôsob úhrady dražobnej zábezpeky:

a) bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. SK8202000000002929211455, vedený vo VÚB, a.s., VS: 792019,
b) k rukám dražobníka na mieste dražby,
c) notárska úschova.

d) banková záruka.

Termíny obhliadok:
1.) 23.03.2020 o 18:00 hod.

2.) 14.04.2020 o 18:00 hod.

Organizačné opatrenia: Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č. 0918 740 979, príp. e-mailom: drazby@finlegal.sk