trojizbovy-byt-c-26-na-ulici-okruzna-v-cadci

Trojizbový byt č. 26 na ulici Okružná v Čadci

Názov dražby:

Trojizbový byt č. 26 na ulici Okružná v Čadci

Predmet dražby:

Trojizbový byt č. 26 nachádzajúci sa na 6. poschodí vo vchode B na ulici Okružná v Čadci, v bytovom dome so súp. č. 102, s príslušenstvom: chodba, loggia, kúpeľňa, WC, kuchyňa a pivnica.

Celková podlahová plocha bytu je 62,56 m2

– Miesto konania dražby: Notársky úrad Mgr. Katarína Borák Valušová, Belanského 2811, 024 01 Kysucké Nové Mesto
– Dátum konania dražby: 09.03.2020
– Čas konania dražby: 11:30 hod.
– Dražba: druhé kolo dražby
– Cena predmetu dražby stanovená ZP: 57.200,00- EUR
– Najnižšie podanie: 45.000,00 – EUR
– Minimálne prihodenie: 1.000,00 – EUR
– Dražobná zábezpeka: 10.000,00- EUR

Spôsob úhrady dražobnej zábezpeky:

a) bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. SK8202000000002929211455, vedený vo VÚB, a.s., VS: 592019,
b) k rukám dražobníka na mieste dražby,
c) notárska úschova.
d) banková záruka.

– Organizačné opatrenia: Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č. 0905 448 221, príp. e-mailom: valichnacova@finlegal.sk