trojizbovy-byt-c-22-na-ulici-obrancov-mieru-v-puchove

Trojizbový byt č. 22 na ulici Obrancov mieru v Púchove

Názov dražby:

Trojizbový byt č. 22 na ulici Obrancov mieru v Púchove

Predmet dražby:

Trojizbový byt č. 22 nachádzajúci sa na 6. poschodí vo vchode č. 1 v Púchove, v bytovom dome so súp. č. 1151, s príslušenstvom

Celková podlahová plocha bytu je 63,16 m2

– Miesto konania dražby: Zasadačka Stavebného bytového družstva, Námestie slobody 560, 020 01 Púchov
– Dátum konania dražby: 09.05.2019
– Čas konania dražby: 10:00 hod.
– Dražba: prvé kolo dražby
– Cena predmetu dražby stanovená ZP: 58.600,00 – EUR
– Najnižšie podanie: 53.000,00- EUR
– Minimálne prihodenie: 1.000,00 – EUR
– Dražobná zábezpeka: 15.000,00- EUR

 

Spôsob úhrady dražobnej zábezpeky:
a) bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. SK8202000000002929211455, vedený vo VÚB, a.s., VS: 522018,
b) k rukám dražobníka na mieste dražby,
c) notárska úschova
d) banková záruka

– Termíny obhliadok:
1.) 23.04.2019 o 18:30 hod.

2.) 29.04.2019 o 18:30 hod.

– Organizačné opatrenia: Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č. 0905 448 221, príp. mailom: valichnacova@finlegal.sk