trojizbovy-byt-c-2-v-oravskom-veselom

Trojizbový byt č. 2 v Oravskom Veselom

Názov dražby:

Trojizbový byt č. 2 v Oravskom Veselom

Predmet dražby:

Trojizbový byt – byt č. 2 nachádzajúci sa na 2. poschodí vo vchode č. 1 v Oravskom Veselom so súp. č. 337, s príslušenstvom: kuchyňa, kúpelňa a chodba.Celková podlahová plocha bytu je 56,90 m2.

– Miesto konania dražby: Okresné stavebné bytové družstvo Dolný Kubín, Zochova 1117/97, 026 01 Dolný Kubín, zasadačka
– Dátum konania dražby: 03.12.2018
– Čas konania dražby: 11:00 hod.
– Dražba: prvé kolo dražby
– Cena predmetu dražby stanovená ZP: 18.800,- EUR
– Najnižšie podanie: 17.000,- EUR
– Minimálne prihodenie: 500,- EUR
– Dražobná zábezpeka: 5.000,- EUR

Spôsob úhrady dražobnej zábezpeky:
a) bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. SK8202000000002929211455, vedený vo VUB, a.s., VS: 472018.
b) k rukám dražobníka na mieste dražby
c) notárska úschova

– Termíny obhliadok:
29.10.2018 o 16:00hod.
05.11.2018 o 16:00hod.
– Organizačné opatrenia: Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č. 0903 123 007, príp. mailom: drazby@finlegal.sk