trojizbovy-byt-c-2-na-ulici-majerska-v-obci-lednicke-rovne

Trojizbový byt č. 2 na ulici Majerská v obci Lednické Rovne

Názov dražby:

Trojizbový byt č. 2 na ulici Majerská v obci Lednické Rovne v Púchove

Predmet dražby:

Trojizbový byt č. 2 nachádzajúci sa na prízemí vo vchode č. 8 v obci Lednické Rovne, v bytovom dome so súp. č. 178, s príslušenstvom

Celková podlahová plocha bytu je 69,56 m2

– Miesto konania dražby: Zasadačka Stavebného bytového družstva, Námestie slobody 560, 020 01 Púchov
– Dátum konania dražby: 09.05.2019
– Čas konania dražby: 10:30 hod.
– Dražba: prvé kolo dražby
– Cena predmetu dražby stanovená ZP: 29.900,00 – EUR
– Najnižšie podanie: 27.000,00 – EUR
– Minimálne prihodenie: 1.000,00 – EUR
– Dražobná zábezpeka: 7.500,00- EUR

 

Spôsob úhrady dražobnej zábezpeky:
a) bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. SK8202000000002929211455, vedený vo VÚB, a.s., VS: 532018,
b) k rukám dražobníka na mieste dražby,
c) notárska úschova
d) banková záruka

– Termíny obhliadok:
1.) 23.04.2019 o 17:30 hod.

2.) 29.04.2019 o 17:30 hod.

– Organizačné opatrenia: Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č. 0905 448 221, príp. mailom: valichnacova@finlegal.sk