trojizbovy-byt-c-1-na-ulici-namestie-slobody-v-sobranciach

Trojizbový byt č. 1, na ulici Námestie Slobody v Sobranciach

Názov dražby:

Trojizbový byt č. 1, na ulici Námestie Slobody v Sobranciach

Predmet dražby:

Trojizbový byt č. 1 nachádzajúci sa na prízemí vo vchode č. 10 v Sobranciach, v bytovom dome so súp. č. 585, s príslušenstvom: predsieň, kuchyňa, kúpeľňa a WC

Celková podlahová plocha bytu je 63,99 m2.

– Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Jana Krompáková, Michalovská 2, 073 01   Sobrance
– Dátum konania dražby: 15.01.2019
– Čas konania dražby: 13:30 hod.
– Dražba: prvé kolo dražby
– Cena predmetu dražby stanovená ZP: 9.400,00 EUR
– Najnižšie podanie: 8.500,00- EUR
– Minimálne prihodenie: 500,00 – EUR
– Dražobná zábezpeka: 2.000,00- EUR

Spôsob úhrady dražobnej zábezpeky:
a) bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. SK8202000000002929211455, vedený vo VÚB, a.s., VS: 252018,
b) k rukám dražobníka na mieste dražby,
c) notárska úschova

– Termíny obhliadok:
28.12.2018 o 14:00 hod.

07.01.2019 o 14:00 hod.

– Organizačné opatrenia: Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č. 0905 448 221, príp. mailom: valichnacova@finlegal.sk