trojizbovy-byt-na-rakocziho-ulici-v-komarne

Trojizbový byt na Rákocziho ulici v Komárne

Predmet opakovanej dražby

Trojizbový byt  č. 17 nachádzajúci sa na prízemí. vo vchode č. 41 bytového domu so súp. č. 233 na Rákocziho ulici v Komárne, dispozične pozostáva z troch obytných miestností a príslušenstva, ktorým sa rozumie: chodba, kuchyňa, kúpeľňa, WC Celková podlahová plocha bytu je 64,88 m2


Organizačné údaje k opakovanej dražbe

Miesto konania dražby: Dom Matice Slovenskej v Komárne, Nám. M. R. Štefánika 904/6, 945 01 Komárno
Dátum konania dražby: 31.03.2021
Čas konania dražby: 11:00 hod.
Dražba: druhé kolo dražby
Cena predmetu dražby stanovená ZP: 56.900,– EUR
Najnižšie podanie: 42.700,- EUR
Minimálne prihodenie: 500,– EUR
Dražobná zábezpeka: 10.000,- EUR

Organizačné opatrenia realizácie dražby zabezpečí dražobník v súlade s aktuálne účinnými právnymi predpismi, predovšetkým opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia v súvislosti s vývojom situácie spôsobenej pandémiou COVID – 19.


Spôsob úhrady dražobnej zábezpeky

a) bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. SK8202000000002929211455, vedený vo VÚB, a.s., VS: 252020,
b) k rukám dražobníka na mieste dražby,
c) notárska úschova.
d) banková záruka.


Kontaktná osoba

Mgr. Katalin Csizmadia
tel.: 0903 123 007
e-mail: pravnik@finlegal.sk

Na stiahnutie

Znalecký posudok

Oznámenie o opakovanej dražbe

Galéria