dvojzbovy-byt-na-skolskej-ulici-v-rimavskej-sobote

Dvojzbový byt na Školskej ulici v Rimavskej Sobote

Predmet dražby

Dvojizbový byt č. 11 na Školskej ulici, nachádzajúci sa na prízemí, vo vchode č. 20, v bytovom dome so súp. č. 880, s príslušenstvom: kuchyňa, predizba, WC, kúpeľňa a 2 pivnice v suteréne domu. Celková podlahová plocha bytu je 54,90 m2


Organizačné údaje k dražbe

Miesto konania dražby: Mestská bytová správa, s.r.o., Tržná 2, 979 01 Rimavská Sobota – zasadačka
Dátum konania dražby: 04. 05. 2021
Čas konania dražby: 10:30 hod.
Dražba: prvé kolo dražby
Cena predmetu dražby stanovená ZP: 21.000,– EUR
Najnižšie podanie: 19.000,- EUR
Minimálne prihodenie: 1.000,– EUR
Dražobná zábezpeka: 5.000,- EUR

Organizačné opatrenia realizácie dražby zabezpečí dražobník v súlade s aktuálne účinnými právnymi predpismi, predovšetkým opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia v súvislosti s vývojom situácie spôsobenej pandémiou COVID – 19.


Spôsob úhrady dražobnej zábezpeky

a) bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. SK8202000000002929211455, vedený vo VÚB, a.s., VS: 632020,
b) k rukám dražobníka na mieste dražby,
c) notárska úschova.
d) banková záruka.


Kontaktná osoba

Mgr. Katalin Csizmadia
tel.: 0903 123 007
e-mail: pravnik@finlegal.sk

Na stiahnutie

Znalecký posudok

Oznámenie o dražbe

Galéria