dvojizbovy-byt-na-sidlisku-m-corvina-vo-velkom-mederi

Dvojizbový byt na sídlisku M. Corvina vo Veľkom Mederi

Predmet dražby

Dvojizbový byt č. 12 na sídlisku M. Corvina, nachádzajúci sa na 3. nadzemnom podlaží bytového domu so súp. č. 1232, vo vchode č. 19. Byt pozostáva z dvoch obytných miestností, chodby, kuchyne, a základného príslušenstva (kúpeľňa, samostatný splachovací záchod). Byt nebol rekonštruovaný, je v pôvodnom stave. Celková podlahová plocha bytu je 49 m2


Organizačné údaje k dražbe

Miesto konania dražby:  Obchodno – informačné centrum, Alžbetinské námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, zasadačka „Zrkadlová  miestnosť“

Dátum konania dražby: 16.12.2021
Čas konania dražby: 11: 00 hod.
Dražba: prvé kolo dražby
Hodnota predmetu dražby stanovená znaleckým posudkom: 44.800,– EUR
Najnižšie podanie: 44.8000,- EUR
Minimálne prihodenie: 500,– EUR
Dražobná zábezpeka: 10.000,- EUR

Organizačné opatrenia realizácie dražby zabezpečí dražobník v súlade s aktuálne účinnými právnymi predpismi, predovšetkým opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia v súvislosti s vývojom situácie spôsobenej pandémiou COVID – 19.


Spôsob úhrady dražobnej zábezpeky

a) bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. SK8202000000002929211455, vedený vo VÚB, a.s., VS: 422021,
b) k rukám dražobníka na mieste dražby,
c) notárska úschova.
d) banková záruka.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.


Kontaktná osoba

Mgr. Szabolcs Dávid
tel.: 0903 123 007
e-mail: drazby@finlegal.sk

Na stiahnutie

Znalecký posudok

Oznámenie o dražbe

Galéria