trojizbovy-byt-na-komarnanskej-ulici-vo-velkom-mederi

Trojizbový byt na Komárňanskej ulici vo Veľkom Mederi

Predmet dražby

Predmetom dražby je trojizbový byt č. 36, nachádzajúci sa na 2. poschodí vo vchode č. 36, v bytovom dome so súp. č. 202. Byt pozostáva z troch obytných miestností, chodby, kuchyne s jedálenským kútom a príslušenstvom (kúpeľňa a samostatný záchod) + loggia.

Celková podlahová plocha bytu je 78,57 m2 + loggia 3,67 m2

Spoluvlastnícky podiel k pozemkov parc. reg. „C“ KN č. 3696/201, 3696/202, 3696/203, 3696/204, 3696/205, 3696/206, 3696/207, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, spolu vo výmere 1328 m2, evidovaných na LV č. 3418, v k. ú.: Veľký Meder, obec Veľký Meder, okres Dunajská Streda.


Organizačné údaje k dražbe

Miesto konania dražby: Obchodno – informačné centrum, Alžbetinské námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, zasadačka „Zrkadlová  miestnosť“

Dátum konania dražby: 16.12.2021
Čas konania dražby: 10:40 hod.
Dražba: 1. kolo dražby
Hodnota predmetu dražby stanovená znaleckým posudkom: 65.600,- EUR
Najnižšie podanie: 65.600,- EUR
Minimálne prihodenie: 500,- EUR
Dražobná zábezpeka: 15.000,- EUR


Spôsob úhrady dražobnej zábezpeky

a) bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. SK8202000000002929211455, vedený vo VÚB, a.s., VS: 112020,
b) k rukám dražobníka na mieste dražby,
c) notárska úschova.
d) banková záruka.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.


Termíny verejných obhliadok

1.)  29.11.2021 o 13:30 hod.
2.)  13.12.2021 o 13:30 hod.

Žiadame záujemcov o obhliadku, aby aspoň jeden deň pred konaním obhliadky kontaktovali kontaktnú osobu.


Kontaktná osoba

Mgr. Szabolcs Dávid
tel.: 0903 123 007
e-mail: drazby@finlegal.sk

Na stiahnutie

Znalecký posudok

Oznámenie o dražbe

Galéria