trojizbovy-byt-na-sidlisku-v-obci-zlate-klasy-rastice

Trojizbový byt na Sídlisku v obci Zlaté Klasy – Rastice

Predmet dražby

Trojizbový byt č. 29, nachádzajúci sa na 5. Poschodí bytového domu, vo vchode č. 2, na Sídlisku v obci Zlaté Klasy – Rastice, v bytovom dome so súp. č. 767, evidovaný na LV č. 1003, kat. úz. Rastice. Byt dispozične pozostáva z troch obytných miestností a príslušenstva, ktorým je predsieň s chodbou, kuchyňa WC, kúpeľňa. Celková podlahová plocha bytu bez pivnice je 81,96 m2, podľahová plocha pivnice je 2,41 m2, a balkónu je 3,45 m2. Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve je 254/10000.  

Organizačné údaje k dražbe

Miesto konania dražby: Obchodno – informačné centrum, Alžbetinské námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, zasadačka „Zrkadlová  miestnosť“

Dátum konania dražby: 16.12.2021
Čas konania dražby: 10:00 hod.
Dražba: 3. kolo dražby
Hodnota predmetu dražby stanovená znaleckým posudkom: 58.000,- EUR
Najnižšie podanie: 43.500,- EUR
Minimálne prihodenie: 500,- EUR
Dražobná zábezpeka: 10.000,- EUR


Spôsob úhrady dražobnej zábezpeky

a) bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. SK8202000000002929211455, vedený vo VÚB, a.s., VS: 792019,
b) k rukám dražobníka na mieste dražby,
c) notárska úschova.
d) banková záruka.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.


Termíny verejných obhliadok

1.)  29.11.2021 o 10:45 hod.
2.)  13.12.2021 o 10:45 hod.

Žiadame záujemcov o obhliadku, aby aspoň jeden deň pred konaním obhliadky kontaktovali kontaktnú osobu.


Kontaktná osoba

Mgr. Szabolcs Dávid
tel.: 0903 123 007
e-mail: drazby@finlegal.sk

Na stiahnutie

Znalecký posudok

Oznámenie o dražbe

Galéria