trojizbovy-byt-na-sidlisku-snp-v-dunajskej-strede

Trojizbový byt na sídlisku SNP v Dunajskej Strede

Predmet dražby

Trojizbový byt č. 30, nachádzajúci sa na 4. podlaží obytného domu, vo vchode č. 4, v Dunajskej Strede, v bytovom dome so súp. č. 185, postavenom na parc. č. 1880/61, 1880/62,1880/63, evidovaný na LV č. 3925, kat. úz. Dunajská Streda. Byt dispozične pozostáva z troch obytných miestností a príslušenstva, ktorým je predsieň s chodbou, kuchyňa, WC, kúpeľňa, šatník a loggia. Podlahová plocha bytu je 66,39 m2.

Organizačné údaje k dražbe

Miesto konania dražby: Obchodno – informačné centrum, Alžbetinské námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, zasadačka „Zrkadlová  miestnosť“

Dátum konania dražby: 16.12.2021
Čas konania dražby: 10:20 hod.
Dražba: 4. kolo dražby
Hodnota predmetu dražby stanovená znaleckým posudkom: 65.600,00 €
Najnižšie podanie: 49.200,00 €
Minimálne prihodenie: 500,00 €
Dražobná zábezpeka: 10.000,00 €


Spôsob úhrady dražobnej zábezpeky

a) bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. SK8202000000002929211455, vedený vo VÚB, a.s., VS: 162019,
b) k rukám dražobníka na mieste dražby,
c) notárska úschova.
d) banková záruka.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.


Termíny verejných obhliadok

1.)  29.11.2021 o 11:45 hod.
2.)  13.12.2021 o 11:45 hod.

Žiadame záujemcov o obhliadku, aby aspoň jeden deň pred konaním obhliadky kontaktovali kontaktnú osobu.


Kontaktná osoba

Mgr. Szabolcs Dávid
tel.: 0903 123 007
e-mail: drazby@finlegal.sk

Na stiahnutie

Znalecký posudok

Oznámenie o dražbe

Galéria