trojizbovy-byt-na-morovnianskej-ulici-v-handlovej

Trojizbový byt na Morovnianskej ulici v Handlovej

Predmet dražby

Trojizbový byt č. 6, nachádzajúci sa na 2. poschodí vo vchode č. 13 v Handlovej, v bytovom dome so súp. č. 1791, postavenom na parc. č. 1439, evidovaný na LV č. 3151, kat. úz. Handlová. Byt dispozične pozostáva z troch obytných miestnosti predsiene s chodbou, komory, kuchyne, kúpeľne, WC ako i pivnice. Celková podlahová plocha bytu je 76,30 m2 + pivnica 2,20 m2 .

Organizačné údaje k dražbe

Miesto konania dražby: Radnica mesta Banská Bystrica, miestnosť: Cikkerova sieň, Námestie SNP 1, 974 01 Banská Bystrica

Dátum konania dražby: 20.12.2021
Čas konania dražby: 11:30 hod.
Dražba: 1. kolo dražby
Hodnota predmetu dražby stanovená znaleckým posudkom: 57.700,00 €
Najnižšie podanie: 52.000,00 €
Minimálne prihodenie: 500,00 €
Dražobná zábezpeka: 10.000,00 €


Spôsob úhrady dražobnej zábezpeky

a) bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. SK8202000000002929211455, vedený vo VÚB, a.s., VS: 292021,
b) k rukám dražobníka na mieste dražby,
c) notárska úschova.
d) banková záruka.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.


Termíny verejných obhliadok

1.)  01.12.2021 o 11:00 hod.
2.)  15.12.2021 o 11:00 hod.

Žiadame záujemcov o obhliadku, aby aspoň jeden deň pred konaním obhliadky kontaktovali kontaktnú osobu.


Kontaktná osoba

Mgr. Szabolcs Dávid
tel.: 0903 123 007
e-mail: drazby@finlegal.sk

Na stiahnutie

Znalecký posudok

Oznámenie o dražbe

Galéria