trojizbovy-byt-na-lihoveckeho-ulici-vo-zvolene

Trojizbový byt na Lihoveckého ulici vo Zvolene

Predmet dražby

Trojizbový byt č. 3, nachádzajúci sa na 1. poschodí vo vchode č. 16 v Zvolene, v bytovom dome so súp. č. 2021, postavenom na parc. č. 1397/5, evidovaný na LV č. 5879, kat. úz. Zvolen. Byt dispozične pozostáva z troch obytných miestnosti s príslušenstvom predsiene , kuchyne, kúpeľne, WC ako i pivnice. Celková podlahová plocha bytu je 62,20 m2 + pivnica 2 m2 .

Organizačné údaje k dražbe

Miesto konania dražby: Radnica mesta Banská Bystrica, miestnosť: Cikkerova sieň, Námestie SNP 1, 974 01 Banská Bystrica

Dátum konania dražby: 20.12.2021
Čas konania dražby: 11:00 hod.
Dražba: 1. kolo dražby
Hodnota predmetu dražby stanovená znaleckým posudkom: 110.000,00 €
Najnižšie podanie: 99.000,00 €
Minimálne prihodenie: 1.000,00 €
Dražobná zábezpeka: 15.000,00 €


Spôsob úhrady dražobnej zábezpeky

a) bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. SK8202000000002929211455, vedený vo VÚB, a.s., VS: 732021,
b) k rukám dražobníka na mieste dražby,
c) notárska úschova.
d) banková záruka.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.


Termíny verejných obhliadok

1.)  01.12.2021 o 10:00 hod.
2.)  15.12.2021 o 10:00 hod.

Žiadame záujemcov o obhliadku, aby aspoň jeden deň pred konaním obhliadky kontaktovali kontaktnú osobu.


Kontaktná osoba

Mgr. Szabolcs Dávid
tel.: 0903 123 007
e-mail: drazby@finlegal.sk

Na stiahnutie

Znalecký posudok

Oznámenie o dražbe

Galéria