jednoizbovy-byt-na-kollarovej-ulici-v-senci

Jednoizbový byt na Kollárovej ulici v Senci

Predmet dražby

Jednoizbový byt č. 11, nachádzajúci sa na 4. nadzemnom podlaží obytného domu so súp. č. 2100, vo vchode č. 1 na Kollárovej ulici, v Senci, postavenom na parc. č. 1086, 1087, evidovaný na LV č. 4145, kat. úz. Senec. Byt dispozične pozostáva z jednej obytnej  miestnosti, kuchynského kúta, zádveria, kúpeľne s WC a podzemnej kobky v podzemnom podlaží. Celková podlahová plocha bytu je 29,71 m2.


Organizačné údaje k dražbe

Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Marta Pavlovičová, PhD., Šafárikovo námestie 77/4, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 02
Čas konania dražby: 14:00 hod.
Dražba: prvé kolo dražby
Hodnota predmetu dražby stanovená znaleckým posudkom: 75.000,00 €
Najnižšie podanie: 75.000,00 €
Minimálne prihodenie: 500,00 €
Dražobná zábezpeka: 15.000,00 €


Spôsob úhrady dražobnej zábezpeky

a) bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. SK8202000000002929211455, vedený vo VÚB, a.s., VS: 252021,
b) k rukám dražobníka na mieste dražby,
c) notárska úschova.
d) banková záruka.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

Termíny verejných obhliadok

1.)  29.11.2021 o 10:00 hod.
2.)  13.12.2021 o 10:00 hod.

Žiadame záujemcov o obhliadku, aby aspoň jeden deň pred konaním obhliadky kontaktovali kontaktnú osobu.


Kontaktná osoba

Mgr. Szabolcs Dávid
tel.: 0903 123 007
e-mail: drazby@finlegal.sk

Na stiahnutie

Znalecký posudok

Oznámenie o dražbe

Galéria