stvorizbovy-byt-c-6-na-ulici-okruzna-v-cadci

Štvorizbový byt č. 6 na ulici Okružná v Čadci

Názov dražby:

Štvorizbový byt č. 6 na ulici Okružná v Čadci

Predmet dražby:

Štvorizbový byt č. 6 nachádzajúci sa na 3. poschodí vo vchode A v Čadci, v bytovom dome so súp. č. 103, s príslušenstvom: predsieň, chodba, kúpeľňa, WC, kuchyňa a pivnica.

Celková podlahová plocha bytu je 84,32 m2

– Miesto konania dražby: Notársky úrad Mgr. Katarína Borák Valušová, Belanského 2811, 024 01 Kysucké Nové Mesto
– Dátum konania dražby: 27.06.2019
– Čas konania dražby: 10:30 hod.
– Dražba: druhé kolo dražby
– Cena predmetu dražby stanovená ZP: 71.200,00- EUR
– Najnižšie podanie: 57.000,00 – EUR
– Minimálne prihodenie: 1.000,00 – EUR
– Dražobná zábezpeka: 10.000,00- EUR

 

Spôsob úhrady dražobnej zábezpeky:

a) bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. SK8202000000002929211455, vedený vo VÚB, a.s., VS: 852018,
b) k rukám dražobníka na mieste dražby,
c) notárska úschova
d) banková záruka

– Organizačné opatrenia: Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č. 0905 448 221, príp. mailom: valichnacova@finlegal.sk