stvorizbovy-byt-c-37-na-ulici-komenskeho-v-medzilaborciach

Štvorizbový byt č. 37 na ulici Komenského v Medzilaborciach

Názov dražby:

Štvorizbový byt č. 37 na ulici Komenského v Medzilaborciach

Predmet dražby:

Štvorizbový byt č. 37 nachádzajúci sa na 3. nadzemnom podlaží (2. poschodie) vo vchode č. 3 v Medzilaborciach, v bytovom dome so súp. č. 659, s príslušenstvom: kuchyňa, kúpeľňa, wc, lodžia, sklady, pivničná kobka, zádveria a chodby.

Celková podlahová plocha bytu je 83,02 m2

– Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Vladimír Telepčák, Duchnovičova 530/2, 068 01 Medzilaborce
– Dátum konania dražby: 11.02.2019
– Čas konania dražby: 10:00 hod.
– Dražba: prvé kolo dražby
– Cena predmetu dražby stanovená ZP: 20.500,00 – EUR
– Najnižšie podanie: 18.500,00 – EUR
– Minimálne prihodenie: 500,00 – EUR
– Dražobná zábezpeka: 5.000,00- EUR

 

Spôsob úhrady dražobnej zábezpeky:
a) bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. SK8202000000002929211455, vedený vo VÚB, a.s., VS: 632018,
b) k rukám dražobníka na mieste dražby,
c) notárska úschova.

– Termíny obhliadok:
1.)  25.01.2019 o 16:30 hod.

2.)  01.02.2019 o 16:30 hod.

– Organizačné opatrenia: Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č. 0905 448 221, príp. mailom: valichnacova@finlegal.sk