stvorizbovy-byt-c-19-na-ulici-sidlisko-v-zlatych-klasoch

štvorizbový byt č. 19 na ulici Sídlisko v Zlatých Klasoch

Predmet dražby:

štvorizbový byt – byt č. 19 nachádzajúci sa na 1. poschodí vo vchode č. 5 na ulici Sídlisko so súp. č. 766 v Zlatých Klasoch, s príslušenstvom: kuchyňa, kúpelňa, wc, predsieň a dva balkóny. Celková podlahová plocha bytu je 81,17 m2.

– Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Ivany Vagaš, Riazanská 33, 831 01, Bratislava       

– Dátum konania dražby: 5.02.2018
– Čas konania dražby: 10:30 hod.
– Dražba: druhé kolo dražby
– Cena predmetu dražby stanovená ZP: 29.200,- EUR
– Najnižšie podanie: 22.000,- EUR
– Minimálne prihodenie: 600,- EUR
– Dražobná zábezpeka: 6.500,- EUR

 

Spôsob úhrady dražobnej zábezpeky:

a) bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. SK8202000000002929211455, vedený vo VUB, a.s., VS: 712017.
b) v hotovosti do pokladne v sídle dražobníka
c) notárska úschova

– Organizačné opatrenia: Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č. 0903 123 007, príp. mailom: drazby@finlegal.sk