stvorizbovy-byt-c-14-na-ulici-zehrianska-v-bratislave

Štvorizbový byt č. 14 na ulici Žehrianska v Bratislave

Názov dražby:

Štvorizbový byt č. 14 na ulici Žehrianska v Bratislave

Predmet dražby:

Štvorizbový byt č. 14 nachádzajúci sa na 8. nadzemnom podlaží vo vchode č. 8 v Bratislave, v bytovom dome so súp. č. 3191, s príslušenstvom: kuchyňa, kúpeľňa, wc, predsieň, loggia.

Celková podlahová plocha bytu je 83,34 m2bez pivnice.

– Miesto konania dražby: Polyfunkčná budova IES s.r.o., Nová Rožňavská 136, 831 04 Bratislava, zasadacia miestnosť – 2.p.

– Dátum konania dražby: 21.01.2019
– Čas konania dražby: 09:00 hod.
– Dražba: prvé kolo dražby
– Cena predmetu dražby stanovená ZP: 123.000,00 – EUR
– Najnižšie podanie: 111.000,00 – EUR
– Minimálne prihodenie: 1.000,00 – EUR
– Dražobná zábezpeka: 30.000,00- EUR

 

Spôsob úhrady dražobnej zábezpeky:
a) bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. SK8202000000002929211455, vedený vo VÚB, a.s., VS: 502018,
b) k rukám dražobníka na mieste dražby,
c) notárska úschova.

– Termíny obhliadok:
1.) 03.01.2019 o 10:30 hod.

2.) 11.01.2019 o 10:30 hod.

– Organizačné opatrenia: Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č. 0905 448 221, príp. mailom: valichnacova@finlegal.sk