nebytovy-priestor-c-903-na-ulici-benadicka-v-bratislave

Nebytový priestor č. 903 na ulici Beňadická v Bratislave

Názov dražby:

Nebytový priestor č. 903 na ulici Beňadická v Bratislave

Predmet dražby:

Nebytový priestor č. 903 nachádzajúci sa na 1. podlaží vo vchode č. 19, v bytovom dome so súp. č. 3008.

Celková podlahová plocha bytu je 328,57 m2

Miesto konania dražby: Polyfunkčná budova IES s.r.o., Nová Rožňavská 136, 831 04 Bratislava, zasadacia miestnosť – 2.p.

Dátum konania dražby: 27.07.2020
– Čas konania dražby: 10:30 hod.
– Dražba: prvé kolo dražby
– Cena predmetu dražby stanovená ZP: 203.000,00- EUR
– Najnižšie podanie: 183.000,00 – EUR
– Minimálne prihodenie: 1.000,00 – EUR
– Dražobná zábezpeka: 20.000,00- EUR

Spôsob úhrady dražobnej zábezpeky:

a) bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. SK8202000000002929211455, vedený vo VÚB, a.s., VS: 882019,
b) k rukám dražobníka na mieste dražby,
c) notárska úschova.

d) banková záruka.

Termíny obhliadok:
1.) 01.07.2020 o 16:00 hod..

2.) 08.07.2020 o 16:00 hod.

Organizačné opatrenia: Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č. 0905 448 221, príp. e-mailom: valichnacova@finlegal.sk