nebytovy-priestor-c-1-3-na-ulici-bratislavska-v-dubnici-nad-vahom

Nebytový priestor č. 1-3 na ulici Bratislavská v Dubnici nad Váhom

Názov dražby:

Nebytový priestor č. 1-3 na ulici Bratislavská v Dubnici nad Váhom

Predmet dražby:

Nebytový priestor č. 1-3 nachádzajúci sa v suteréne vo vchode č. 2 na ulici Bratislavskáso súp. č. 427 v Dubnici nad Váhom.

Celková podlahová plocha bytu je 43,70 m2.

– Miesto konania dražby: Bytový dom na ul. Bratislavská 427/2, Dubnica nad Váhom, suterén
– Dátum konania dražby: 18.03.2019
– Čas konania dražby: 10:30 hod.
– Dražba: prvé kolo dražby
– Cena predmetu dražby stanovená ZP: 14.100,- EUR
– Najnižšie podanie: 12.700,- EUR
– Minimálne prihodenie: 500,- EUR
– Dražobná zábezpeka: 3.500,- EUR

 

Spôsob úhrady dražobnej zábezpeky:
a) bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. SK8202000000002929211455, vedený vo VUB, a.s., VS: 412018.
b) k rukám dražobníka na mieste dražby
c) notárska úschova

– Termíny obhliadok:
01.03.2019 o 10:15 hod.

08.03.2019 o 10:15 hod.
– Organizačné opatrenia: Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č. 0903 123 007, príp. mailom: drazby@finlegal.sk