jednoizbovy-byt-c-922-na-ulici-rybnicna-61-b-v-bratislave-vajnory

Jednoizbový byt č. 922 na ulici Rybničná 61/B v Bratislave – Vajnory

Názov dražby:

Jednoizbový byt č. 922 na ulici Rybničná 61/B v Bratislave – Vajnory

Predmet dražby:

Jednoizbový byt č. 922 nachádzajúci sa na 9.p. vo vchode Rybničná 61/B, v bytovom dome so súp. č. 10191, s príslušenstvom: predsieň, chodba, kúpeľňa, WC, kuchyňa.

Celková podlahová plocha bytu je 23,83 m2

Miesto konania dražby: Polyfunkčná budova IES s.r.o., Nová Rožňavská 136, 831 04 Bratislava, zasadacia miestnosť – 2.p.

Dátum konania dražby: 23.07.2020
– Čas konania dražby: 10:30 hod.
– Dražba: prvé kolo dražby
– Cena predmetu dražby stanovená ZP: 51.000,00 – EUR
– Najnižšie podanie: 46.000,00 – EUR
– Minimálne prihodenie: 1.000,00 – EUR
– Dražobná zábezpeka: 10.000,00- EUR

Spôsob úhrady dražobnej zábezpeky:

a) bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. SK8202000000002929211455, vedený vo VÚB, a.s., VS: 982019,
b) k rukám dražobníka na mieste dražby,
c) notárska úschova.

d) banková záruka.

Termíny obhliadok:
1.) 01.07.2020 o 10:30 hod..

2.) 08.07.2020 o 10:30 hod.

Organizačné opatrenia: Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č. 0918 740 979, príp. e-mailom: drazby@finlegal.sk