jednoizbovy-byt-c-89-na-ulici-bebravska-v-bratislave

Jednoizbový byt č. 89 na ulici Bebravská v Bratislave

Názov dražby:

Jednoizbový byt č. 89 na ulici Bebravská v Bratislave

Predmet dražby:

Jednoizbový byt č. 89 nachádzajúci sa na 5. poschodí vo vchode č. 5 na ulici Bebravská v Bratislave, v bytovom dome so súp. č. 8956, s príslušenstvom: kuchynský kút, kúpeľňa s wc, predsieň, balkón.

Celková podlahová plocha bytu je 28,77 m2bez pivnice.

– Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Ivana Vagaš, Nová Rožňavská 136, 831 04 Bratislava.
– Dátum konania dražby: 08.03.2019
– Čas konania dražby: 09:00 hod.
– Dražba: prvé kolo dražby
– Cena predmetu dražby stanovená ZP: 58.800,00- EUR
– Najnižšie podanie: 53.000,00 – EUR
– Minimálne prihodenie: 1.000,00 – EUR
– Dražobná zábezpeka: 15.000,00- EUR

 

Spôsob úhrady dražobnej zábezpeky:

a) bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. SK8202000000002929211455, vedený vo VÚB, a.s., VS: 542018,
b) k rukám dražobníka na mieste dražby,
c) notárska úschova.

– Termíny obhliadok:
1.) 19.02.2019 o 11:00 hod.

2.) 27.02.2019 o 11:00 hod.

– Organizačné opatrenia: Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č. 0905 448 221, príp. mailom: valichnacova@finlegal.sk