jednoizbovy-byt-c-75-na-ulici-nova-ves-v-dunajskej-strede

Jednoizbový byt č. 75 na ulici Nová Ves v Dunajskej Strede

Názov dražby:

Jednoizbový byt č. 75 na ulici Nová Ves v Dunajskej Strede

Predmet dražby:

Jednoizbový byt č. 75 nachádzajúci sa na 5. poschodí vo vchode č. 2 v Dunajskej Strede, v bytovom dome so súp. č. 5555, s príslušenstvom: kuchyňa, kúpeľňa, predsieň.

Celková podlahová plocha bytu je 34,68 m2

– Miesto konania dražby: Polyfunkčná budova IES s.r.o., Nová Rožňavská 136, 831 04 Bratislava, zasadacia miestnosť – 2.p.
– Dátum konania dražby: 15.03.2019
– Čas konania dražby: 09:00 hod.
– Dražba: prvé kolo dražby
– Cena predmetu dražby stanovená ZP: 21.100,00 – EUR
– Najnižšie podanie: 19.000,00 – EUR
– Minimálne prihodenie: 500,00 – EUR
– Dražobná zábezpeka: 5.500,00- EUR

 

Spôsob úhrady dražobnej zábezpeky:
a) bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. SK8202000000002929211455, vedený vo VÚB, a.s., VS: 662018,
b) k rukám dražobníka na mieste dražby,
c) notárska úschova.d) banková záruka.

– Termíny obhliadok:
1.) 27.02.2019 o 17:00 hod.

2.) 05.03.2019 o 17:00 hod.

– Organizačné opatrenia: Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č. 0905 448 221, príp. mailom: valichnacova@finlegal.sk