jednoizbovy-byt-c-6-na-ulici-j-l-bellu-v-ilave

Jednoizbový byt č. 6 na ulici J. L Bellu v Ilave

Názov dražby:

Jednoizbový byt č. 6 na ulici J. L Bellu v Ilave

Predmet dražby:

Jednoizbový byt č. 6 nachádzajúci sa na prízemí vo vchode č.20 v Ilave, v bytovom dome so súp. č. 129, s príslušenstvom: predsieň, chodba, kúpeľňa, WC, kuchyňa a pivnica.

 Celková podlahová plocha bytu je 62,60 m2 

– Miesto konania dražby: Notársky úrad Mgr. Katarína Borák Valušová, Belanského 2811, 024 01 Kysucké Nové Mesto
– Dátum konania dražby: 09.03.2020
– Čas konania dražby: 11:00 hod.
– Dražba: prvé kolo dražby
– Cena predmetu dražby stanovená ZP: 18.800,00- EUR
– Najnižšie podanie: 17.000,00 – EUR
– Minimálne prihodenie: 500,00 – EUR
– Dražobná zábezpeka: 5.000,00- EUR

Spôsob úhrady dražobnej zábezpeky:

a) bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. SK8202000000002929211455, vedený vo VÚB, a.s., VS: 732019,
b) k rukám dražobníka na mieste dražby,
c) notárska úschova.
d) banková záruka.

– Termíny obhliadok:
1.) 18.02.2020 o 13:00 hod.

2.) 27.02.2020 o 13:00 hod.

– Organizačné opatrenia: Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č. 0918 740 979, príp. e-mailom: drazby@finlegal.sk