jednoizbovy-byt-c-59-na-ulici-neratovicke-namestie-v-dunajskej-strede

Jednoizbový byt č. 59 na ulici Neratovické námestie v Dunajskej Strede

Názov dražby:

Jednoizbový byt č. 59 na ulici Neratovické námestie v Dunajskej Strede

Predmet dražby:

jednoizbový byt – byt č. 59 nachádzajúci sa na 5. poschodí vo vchode č. 9 na ulici Neratovické námestie so súp. č. 2145 v Dunajskej Strede, s príslušenstvom:kuchyňa, kúpeľňa, wc, predsieň, balkón. Celková podlahová plocha bytu je 31,10 m2.

– Miesto konania dražby: Polyfunkčná budova IES s.r.o., Nová Rožňavská 136, 831 04 Bratislava, zasadacia miestnosť – 2.p.
– Dátum konania dražby:02.05.2019
– Čas konania dražby: 09:00 hod.
– Dražba: prvé kolo dražby
– Cena predmetu dražby stanovená ZP: 19.200,- EUR
– Najnižšie podanie: 17.300,- EUR
– Minimálne prihodenie: 500,- EUR
– Dražobná zábezpeka: 5.000,- EUR

Spôsob úhrady dražobnej zábezpeky:
a) bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. SK8202000000002929211455, vedený vo VUB, a.s., VS: 232018.
b) k rukám dražobníka na mieste dražby
c) notárska úschova

Obhliadka predmetu dražby:

1.)  09.04.2019 o 17:30 hod.

2.)  25.04.2019 o 17:30 hod.

– Organizačné opatrenia: Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č. 0903 123 007, príp. mailom: drazby@finlegal.sk