jednoizbovy-byt-c-5-na-ulici-priatelstva-v-komarne

Jednoizbový byt č. 5 na ulici Priateľstva v Komárne

Názov dražby:

Jednoizbový byt č. 5 na ulici Priateľstva v Komárne

Predmet dražby:

Jednoizbový byt č. 5 nachádzajúci sa na prízemí vo vchode č. 7 bytového domu so súpisným číslom 1376, na ulici Priateľstva v Komárne, s príslušenstvom.

Celková podlahová plocha bytu je 28,33 m2

– Miesto konania dražby: Zasadačka SBD Komárno, Zimná č. 16, 945 01 Komárno
– Dátum konania dražby: 09.07.2020
– Čas konania dražby: 11:30 hod.
– Dražba: druhé kolo dražby
– Cena predmetu dražby stanovená ZP: 9.900,00- EUR
– Najnižšie podanie: 7.500,00 – EUR
– Minimálne prihodenie: 500,00 – EUR
– Dražobná zábezpeka: 2,000,00- EUR

 

Spôsob úhrady dražobnej zábezpeky:

a) bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. SK8202000000002929211455, vedený vo VÚB, a.s., VS: 802018,
b) k rukám dražobníka na mieste dražby,
c) notárska úschova
d) banková záruka