jednoizbovy-byt-c-1-na-ulici-hlinicka-v-bytci

Jednoizbový byt č. 1 na ulici Hlinická v Bytči

Názov dražby:

Jednoizbový byt č. 1 na ulici Hlinická v Bytči

Predmet dražby:

Jednoizbový byt č. 2 nachádzajúci sa na 1. poschodí vo vchode č. 1 na ulici Hlinická v Bytči, v bytovom dome so súp. č. 1148, s príslušenstvom:, chodba, kúpeľňa, komora WC, kuchyňa a lodžia.

Celková podlahová plocha bytu je 44,58 m2

– Miesto konania dražby: Notársky úrad Mgr. Katarína Borák Valušová, Belanského 2811, 024 01 Kysucké Nové Mesto>
– Dátum konania dražby: 24.01.2020
– Čas konania dražby: 10:30 hod.
– Dražba: prvé kolo dražby
– Cena predmetu dražby stanovená ZP: 43.500,00 EUR
– Najnižšie podanie: 39.500,00 – EUR
– Minimálne prihodenie: 1.000,00 – EUR
– Dražobná zábezpeka: 7.000,00- EUR

 

Spôsob úhrady dražobnej zábezpeky:
a) bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. SK8202000000002929211455, vedený vo VÚB, a.s., VS: 802019,
b) k rukám dražobníka na mieste dražby,
c) notárska úschova
d) banková záruka

– Termíny obhliadok:
1.) 07.01.2020 o 11:00 hod.

2.) 17.01.2020 o 11:00 hod.

– Organizačné opatrenia: Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č. 0905 448 221, príp. e-mailom: valichnacova@finlegal.sk