garzonka-c-18-na-ulici-stanicnej-v-meste-trencine

Garzonka č. 18 na ulici Staničnej v meste Trenčíne

Názov dražby:

Garzonka č. 18 na ulici Staničnej v meste Trenčíne

Predmet dražby:

Garzonka č. 18 nachádzajúca sa na 1.p. vo vchode č.1 v Trenčíne, v bytovom dome so súp. č. 353, dispozične pozostáva, zo vstupnej chodby, jednej izby so samostatným sociálnym zariadením – WC a sprchovacím kútom Celková podlahová plocha bytu je 24,00 m2

– Miesto konania dražby:  Notársky Notársky úrad JUDr. Denisy Adamkovičovej, prízemie, Brnianska 1, 911 05 Trenčín
– Dátum konania dražby: 21.08.2020
– Čas konania dražby: 11:00 hod.
– Dražba: prvé kolo dražby
– Cena predmetu dražby stanovená ZP: 17.800,00,- EUR
– Najnižšie podanie: 16.100,00,- EUR
– Minimálne prihodenie: 500,00,- EUR
– Dražobná zábezpeka: 4.000,00,- EUR

Spôsob úhrady dražobnej zábezpeky::

a) bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. SK8202000000002929211455, vedený vo VÚB, a.s., VS: 62020,
b) k rukám dražobníka na mieste dražby,
c) notárska úschova.
d) banková záruka.
– Termíny obhliadok:
1.) 05.08.2020 o 17:00 hod.
2.) 13.08.2020 o 17:00 hod.
– Organizačné opatrenia: Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č. 0918 740 979, príp. e-mailom: drazby@finlegal.sk