dvojizobvy-byt-c-1-na-ulici-priatelstva-v-komarne-pivnicne-priestory-o-vymere-45694-m2

Dvojizobvý byt č. 1 na ulici Priateľstva v Komárne + pivničné priestory o výmere 456,94 m2

Názov dražby:

Dvojizobvý byt č. 1 na ulici Priateľstva v Komárne + pivničné priestory o výmere 456,94 m2

Predmet dražby:

Dvojizbový byt č. 1 nachádzajúci sa na prízemí vo vchode č. 7 bytového domu so súpisným číslom 1376, na ulici Priateľstva v Komárne, s príslušenstvom.- kuchyňa, kúpeľna, WC + pivničné priestory  o výmere 456,94 m2

Celková podlahová plocha bytu je 37,65 m2

– Miesto konania dražby: Zasadačka SBD Komárno, Zimná č. 16, 945 01 Komárno
– Dátum konania dražby: 09.07.2020
– Čas konania dražby: 12:00 hod.
– Dražba: druhé kolo dražby
– Cena predmetu dražby stanovená ZP: 64.700,00- EUR
– Najnižšie podanie: 48.600,00- EUR
– Minimálne prihodenie: 1.000,00 – EUR
– Dražobná zábezpeka: 12.000,00- EUR

 

Spôsob úhrady dražobnej zábezpeky:

a) bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. SK8202000000002929211455, vedený vo VÚB, a.s., VS: 812018,
b) k rukám dražobníka na mieste dražby,
c) notárska úschova
d) banková záruka