dvojizbovy-byt-na-ulici-priatelstva-v-komarne

Dvojizbový byt na Ulici priateľstva v Komárne

Názov dražby:

Dvojizbový byt na Ulici priateľstva v Komárne

Predmet dražby:

Dvojizbový byt č. 1 nachádzajúci sa na prízemí vo vchode č. 7 v Komárne, v bytovom dome so súp. č. 1376, s príslušenstvom: kuchyňa, kúpeľňa, predsieň.

Celková podlahová plocha bytu je 37,65 m2

– Miesto konania dražby: Zasadačka Stavebného bytového družstva Komárno, Zimná č. 16, 945 01 Komárno
– Dátum konania dražby: 25.03.2019
– Čas konania dražby: 10:00 hod.
– Dražba: prvé kolo dražby
– Cena predmetu dražby stanovená ZP: 15.500,00 – EUR
– Najnižšie podanie: 14.000,00 – EUR
– Minimálne prihodenie: 500,00 – EUR
– Dražobná zábezpeka: 4.000.00 – EUR

 

Spôsob úhrady dražobnej zábezpeky:
a) bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. SK8202000000002929211455, vedený vo VÚB, a.s., VS: 812018,
b) k rukám dražobníka na mieste dražby,
c) notárska úschova
d) banková záruka

– Termíny obhliadok:
1.) 07.03.2019 o 17:45 hod.
2.) 18.03.2019 o 17:45 hod.

– Organizačné opatrenia: Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č. 0905 448 221, príp. mailom: valichnacova@finlegal.sk