dvojizbovy-byt-c-6-v-giraltovciach

Dvojizbový byt č. 6 v Giraltovciach

Názov dražby:

Dvojizbový byt č. 6 v Giraltovciach

Predmet dražby:

dvojizbový byt – byt č. 6 nachádzajúci sa na 3. poschodí vo vchode č. 1 na ulici Hviezdoslavova so súp. č. 455 v Giraltovciach, s príslušenstvom: kuchyňa,kúpeľňa a WC.

Celková podlahová plocha bytu je 67,09 m2.

– Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Miroslav Červeňák, Sovietskych Hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
– Dátum konania dražby: 26.03.2019
– Čas konania dražby: 111300 hod.
– Dražba: prvé kolo dražby
– Cena predmetu dražby stanovená ZP: 15.000,- EUR
– Najnižšie podanie: 18.000,- EUR
– Minimálne prihodenie: 500,- EUR
– Dražobná zábezpeka: 5.000,- EUR

 

Spôsob úhrady dražobnej zábezpeky:
a) bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. SK8202000000002929211455, vedený vo VUB, a.s., VS: 872018.
b) k rukám dražobníka na mieste dražby
c) notárska úschova>d) banková záruka

– Termíny obhliadok:
08.03.2019 o 15:00 hod..
15.03.2019 o 15:00 hod.
– Organizačné opatrenia: Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č. 0918 740 979, príp. mailom: baran@finlegal.sk