dvojizbovy-byt-c-58-v-partizanskom

Dvojizbový byt č. 58 v Partizánskom

Názov dražby:

Dvojizbový byt č. 58 v Partizánskom

Predmet dražby:

Byt č. 58 nachádzajúci sa na 13. poschodí vo vchode č. 1 na ulici Horská so súp. č. 1278 v Partizánskom, s príslušenstvom: kuchyňa, kúpeľňa a WC.

Celková podlahová plocha bytu je 62,96 m2.

– Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Ing. Andrej Paluga, Jesenského 231/5,  958   01 Partizánske
– Dátum konania dražby: 12.12.2019
– Čas konania dražby: 10:30 hod.
– Dražba: druhé kolo dražby
– Cena predmetu dražby stanovená ZP: 50.900,00- EUR
– Najnižšie podanie: 38.500,00,- EUR
– Minimálne prihodenie: 1.000,00- EUR
– Dražobná zábezpeka: 10.000,00,- EUR

 

Spôsob úhrady dražobnej zábezpeky:
a) bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. SK8202000000002929211455, vedený vo VUB, a.s., VS: 92019.
b) k rukám dražobníka na mieste dražby
c) notárska úschova
d) banková záruka

– Organizačné opatrenia: Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č. 0905 448 221, príp. mailom:valichnacova@finlegal.sk