dvojizbovy-byt-c-43-na-ulici-kalistna-v-bratislave

Dvojizbový byt č. 43 na ulici Kalištná v Bratislave

Názov dražby:

Dvojizbový byt č. 43 na ulici Kalištná v Bratislave

Predmet dražby:

Dvojizbový byt č. 43 nachádzajúci sa na 5. poschodí. vo vchode č. 13, v bytovom dome so súp. č. 6084, s príslušenstvom: predsieň, kuchyňa, kúpeľňa, WC, chodba a pivnica. Celková podlahová plocha bytu je 52,76 m2.  

– Miesto konania dražby: Polyfunkčná budova IES s.r.o., Nová Rožňavská 136, 831 04 Bratislava, zasadacia miestnosť – 2.p.
– Dátum konania dražby: 23.07.2020
– Čas konania dražby: 11:00 hod.
– Dražba: prvé kolo dražby
– Cena predmetu dražby stanovená ZP: 92.800,00 – EUR
– Najnižšie podanie: 84.000,00 – EUR
– Minimálne prihodenie: 1.000,00 – EUR
– Dražobná zábezpeka: 20.000,00- EUR

Spôsob úhrady dražobnej zábezpeky:

a) bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. SK8202000000002929211455, vedený vo VÚB, a.s., VS: 992019,
b) k rukám dražobníka na mieste dražby,
c) notárska úschova.
d) banková záruka.

– Termíny obhliadok:
1.) 01.07.2020 o 18:00 hod.

2.) 08.07.2020 o 18:00 hod.

– Organizačné opatrenia: Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č. 0905 448 221, príp. e-mailom:  valichnacova@finlegal.sk